έμπειρους τεχνι- κούς για επιδιόρθωση & αλλαγή ανεμοθωράκων - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

έμπειρους τεχνι- κούς για επιδιόρθωση & αλλαγή ανεμοθωράκων

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Duo Bond General
Auto Glass Ltd, στη Λάρνακα,
με Α.Μ.Ε. 967937/4/4520, ζητά
να προσλάβει έμπειρους τεχνι-
κούς για επιδιόρθωση & αλλαγή
ανεμοθωράκων. Μισθός ανα-
λόγως συμβάσεων. Για περισ-
σότερες πληροφορίες αποτεί-
νεστε στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λάρνακας, τηλ.

24805236

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου