ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Σκοπός του Σχεδίου είναι να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας με την προσέλκυση στην απασχόληση ανέργων, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης και παράλληλα να δώσει στις επιχειρήσεις ένα μέσο για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επέφερε η οικονομική κρίση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότερη οργάνωση και βελτίωση της αναταγωνιστικότητάς τους.


Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι:

 • Επιχειρήσεις/οργανισμοί σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων τους μετά την ανακοίνωση του Σχεδίου στις 19/4/2013 και θα δημιουργήσουν μια ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τους όρους και προϋποθέσεις για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
 • 'Ατομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.


Το Σχέδιο επιχορηγεί για περίοδο 8 μηνών επιχειρήσεις/οργανισμούς με το 65% του μισθολογικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι η εργοδότηση διαρκεί για τουλάχιστον 10 μήνες. Επιχορηγεί επίσης τα εργοδοτούμενα άτομα με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους.


Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις χορηγίες (μισθολογικό κόστος και οδοιπορικά), ανέρχεται στα €6.800.000 για όλη την περίοδο λειτουργίας του Σχεδίου, το οποίο θα λειτουργήσει με μία μόνο πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων.
  Συγκεκριμένα:
   • Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία προκήρυξής του μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014
   • Τελευταίος μήνας για τον οποίο θα καταβληθούν χορηγίες καθορίζεται ο Ιούνιος 2015
   • Τελευταία ημερομηνία έναρξης απασχόλησης για τα άτομα που εντάσσονται στο Σχέδιο, καθορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2014


Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από τον "Άξονα Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας" του "Επιχειρησιακού Προγράμματος: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007-2013".


Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014. Οι αιτήσεις να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

   Διευθυντή,
   Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου,
   "Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις",
   Τ. Θ. 20536, 1679 Λευκωσία
  ή να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22376872.


Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις:


Προκήρυξη, Αιτήσεις και Σχετικά Έντυπα
 1. Προκήρυξη
 2. Σχέδιο
 3. Αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από επιχειρήσεις/οργανισμούς
 4. Αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο από άτομα που αναζητούν εργασία
 5. Οδηγός Εφαρμογής
 6. Παραρτήματα
   1. Παράρτημα 1. Αίτηση για Συμμετοχή στο Σχέδιο από Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
   2. Παράρτημα 2. Αίτηση για Συμμετοχή στο Σχέδιο από Άτομα που αναζητούν Εργασία
   3. Παράρτημα 3. Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης - Σύμβαση Ένταξης στο Σχέδιο
   4. Παράρτημα 4. Υπόδειγμα Εντύπου Όρων Εργοδότησης
   5. Παράρτημα 5. Δήλωση Οδοιπορικών
   6. Παράρτημα 6. Φύλλο Αξιολόγησης για Ένταξη στο Σχέδιο
   7. Παράρτημα 7. Παραστατικό Τεκμηρίωσης Υλοποίησης της Σύμβασης και Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας
   8. Παράρτημα 8. Προϋποθέσεις για την καταβολή Κρατικής Χορηγίας σε Εργοδότη
   9. Παράρτημα 9. Τερματισμός Απασχόλησης/Σύμβαση
   10. Παράρτημα 10. Δήλωση που υποβάλλεται από Δικαιούχους Επιχειρήσειες/Οργανισμούς για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 'Ησσονος Σημασίας
   11. Παράρτημα 11. Παραδείγματα Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης
   12. Παράρτημα 12. Δήλωση για τη Σχέση Εργοδότη και Εργοδοτούμενου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου