ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Μονοετές Συμβόλαιο (με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση
μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (ΕΕ), καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση πλήρους
απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για ετοιμασία
ερευνητικών προτάσεων και συμμετοχή σε έρευνες.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης θα είναι για ένα έτος και με τη δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.
Η απασχόληση θα είναι πλήρης και η αμοιβή θα είναι €1200 μηνιαίως. Οι υποψήφιοι δεν είναι
απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση ή/και Σπουδές Φύλου (Gender Studies)
Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής
Συνεργάσιμο άτομο και ευέλικτο ως προς το ωράριο εργασίας
Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
Διδακτορικό στην Εκπαίδευση ή/και Σπουδές Φύλου (Gender Studies)
Προηγούμενη πείρα σε Ερευνητικά Προγράμματα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ετοιμασία Ερευνητικών Προτάσεων
Ερευνητικά καθήκοντα στην Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ και στο Κέντρο Σπουδών Φύλου
Συμμετοχή σε συνέδρια και ομάδες εργασίας στο εξωτερικό π.χ. COST
Συμμετοχή στις έρευνες, «Η Γυναίκα Πολιτικός» (χρηματοδότηση ΙΠΕ), “RELEASE”
(χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή EACEA)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο (2) αντίτυπα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του
αριθμού τηλεφώνου).
3. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών.
4. Δύο ονόματα και τηλέφωνα ή ηλεκτρονική διεύθυνση ατόμων που μπορούν να δώσουν
συστάσεις για το άτομό σας.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα (1) αντίτυπο δεν θα γίνονται αποδεχτές.Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Θεοφανίδη, Δράμας 11-13 (πίσω από Ξενοδοχείο Hilton), το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς
σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα. Θα θεωρούνται δε
εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στo Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Τ.Θ. 20537, 1678
Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 21 Ιουνίου
2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του
Τμήματος, Τηλέφωνα: 22892940/41/42, Φαξ 22894488.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου