ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δες απλά μια διαφήμιση και υποστήριξε την σελίδα μας. Click to support the Page

ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Νηπιαγωγού με
σύμβαση στο Βρεφοκομικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα η περίοδος απασχόλησης είναι 01/09/2013
μέχρι 31/08/2014 και οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του Εργοδοτούμενου
ανέρχονται στο ποσό των €1,024.62.
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Υπό την εποπτεία της/του διευθύντριας/διευθυντή και του Επιστημονικού Συμβουλίου
του Νηπιαγωγείου:
1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες
των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και
αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στo πλαίσιο του
αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
2. Αναλαμβάνει την τεκμηρίωση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών με
διάφορους τρόπους (πχ έντυπα επικοινωνίας εκθέσεις ανάπτυξης).
3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο, όπου και όταν χρειαστεί.
4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και
εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους
στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
5. Συμμετέχει στις συνεδρίες και στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου στη βάση
ευέλικτου ωραρίου.
6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.
7. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας
του Νηπιαγωγείου.
8. Συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα
οποία αποφασίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
9. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό
Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν
συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο
χρόνο.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης
της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της
Κύπρου/Ελλάδας.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή
στην Ψυχολογία (Εκπαιδευτική / Εξελικτική).
3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας θα θεωρείται πλεονέκτημα.
4. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και
νηπιαγωγεία.
5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
6. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word / Excel) και
διαδικτύου.7. Δημιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και
ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας.
8. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά θα αποτελεί επιπρόσθετο
προσόν.
Κριτήρια αξιολόγησης:
Με κριτήρια το πλεονέκτημα, τα επιπρόσθετα προσόντα και το βαθμό πτυχίου οι 12
πρώτοι/ες υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με γραπτή επιστολή
στην οποία να επισυνάπτουν Βιογραφικό Σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων και
της εμπειρίας τους.
Οι επιστολές μαζί με τα αποδεικτικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με
την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Νηπιαγωγού με σύμβαση σύντομης διάρκειας» και να
παραδοθούν στο Νηπιαγωγείο «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» και Βρεφοκομικό
Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013
και ώρα 13:00.

Δες απλά μια διαφήμιση και υποστήριξε την σελίδα μας. Click to support the Page


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Τ.Θ. 20537, 1678 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
Υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» και Βρεφοκομικού
Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Νάσια Χαραλάμπους στο τηλέφωνο αρ.
22894136.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου