ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ (ο φιλελεύθερος) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ - ΕΡΓΑΣΙΑ (ο φιλελεύθερος)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά ατομα απο όλη την Κύπρο για εξεύρεση διαφημίσε­ων. Προηγούμενη πείρα στο ίδιο επάγγελμα απαραίτητη.Προσφέ· ρεται ικανοποιητική προμήθεια. Οράριο ελεύθερο. Για περισσότε­ρες πληροφορίες απευθύνεστε στην κα Χρύσω Πολυβίου, τηλ. 22334002.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απο ιδιωτικό φροντι­στήριο καθηγητές/καθηγητριες Βιολογίας, Φυσικής και Μαθημα­τικών για πρόσληψη για την σχο­λική χρονιά 2013 - 2014· Για πε­ρισσότερες πληροφορίες τηλ. 99444412.22468718
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η Εταιρεία Α.Ν.Τ Metalofabrica, με αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοιν. Ασφαλίσεων (ΑΜΕ) 227334/5/3101 <πτό να προσλαβει χειριστή & προγραμ­ματιστή CNC πρέσας. Για πληρο­φορίες Επ. Γρ. Εργασίας Λεμεσού Τηλ. 23*827320
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οργανισμός Συγκοινω­νιών Πάφου Λτδ·(Ο.ΣΥ.ΠΑ Λτδ) ζητά να προσλάβει έμπειρο μηχα­νικό λεωφορείων. Οι ενδιαφερό­μενοι να αποταθούν στο Επαρχι- ακό-Γραφείο Εργασίας Πάφου, τηλ. 26821666 ή τηλέφωνο της εταιρείας 26934252. Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) 1827939/6/4939·
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για συνεργασία σε φρονηστήριο στην περιοχή Λακα- τάμιας. Πληροφορίες 22658082

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
Μικρές Αγγελίες

www.philenews.com