ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Τίτλος θέσης: Ειδικός Επιστήµονας
Αρ. Θέσεων: Μία έως τρεις (1-3) 

Δες απλά μια διαφήμιση και υποστήριξε την σελίδα μας. Click to support the Page

Κατηγορία: Με συµβόλαιο µερικής απασχόλησης για το Χειμερινό
Εξάµηνο 2013 - 2014
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών
Επιστημόνων (ΕΕ) για το Τµήµα Αγγλικών Σπουδών, καθορισµένης διάρκειας µε
σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής
φύσεως, για διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα προπτυχιακά
μαθήματα: “Εισαγωγή στη Μελέτη της Ποίησης,» «Μελέτες στην Πεζογραφία,» και
ένα μάθημα επιλογής. Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για το Χειμερινό Εξάµηνο
2013-2014.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος: Το κάθε µάθηµα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα,
για 15 βδομάδες (δυο φορές την εβδοµάδα, π.χ. ∆ευτέρα-Πέµπτη ή Τρίτη-
Παρασκευή, από 1½ ώρα κάθε φορά).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
∆ιδακτορικός τίτλος σε θέµα συναφές µε το µάθηµα.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αµοιβή των Ειδικών Επιστηµόνων είναι €68 ανά ώρα διδασκαλίας για άτοµα µε
∆ιδακτορικό Τίτλο. Η πληρωµή γίνεται ως εξής: αµοιβή ανά ώρα διδασκαλίας Χ
ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα Χ 15 εβδοµάδες. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο
να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα (περιλαµβανοµένων της διεύθυνσης επικοινωνίας
και του αριθµού τηλεφώνου)
3. Πιστοποιηµένα φωτοαντίγραφα σπουδών.
4. Αντιπροσωπευτικές δηµοσιεύσεις.
5. ∆ύο συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν µέχρι τις 20 Ιουνίου 2013, είτε δια χειρός στο
Τµήµα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Κτίριο «Μ»,
1678 Λευκωσία, Κύπρος, είτε κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
∆ρ. Αναστασία Νικολοπούλου, nicocy@cytanet.com.cy, nikolo10@ucy.ac.cy. Για
περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 22892102/2101.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου