ΤΜΗΜΑ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

6 Ιουν 2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
KEΝΩΘΕΙΣΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Αρ. Θέσεων: Μια (1)
Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενωθείσας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών
προσωρινής φύσεως, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Έρευνας και
Αξιολόγηση». Η πλήρωση της θέσης θα είναι για 12 μήνες, από 02.09.2013 έως 31.08.2014.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία, υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, στα φροντιστηριακά μαθήματα (ΕΠΑ 204
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και ΕΠΑ 304 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση).
2. Συμμετοχή στα δύο πιο κάτω ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στην αξιοποίηση του δυναμικού
μοντέλου για σκοπούς βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας:
2.1. Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση
Παρεμβατικού Προγράμματος για Παροχή Ίσων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών σε Όλους τους Μαθητές
2.2. Integrating Research on Teacher Effectiveness with Research on Teacher Professional Development: a
Dynamic Approach
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Δύο τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε δημόσια σχολεία.
2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής.
3. Μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής .
4. Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
5. Πολύ καλή γνώση στην ανάλυση ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS, MLwIN, ΕQS
και MPLUS.
6. Πολύ καλή γνώση στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση λογισμικών ΑTLAS.ti ή NUDIST.
7. Ικανότητα συνεργασίας.
8. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πείρα α) σε εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα ή/και β)
συμμετοχή σε διεξαγωγή ερευνών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο ευρωπαϊκής-διεθνούς έρευνας ή/και γ)
δημοσιεύσεις στις Επιστήμες της Αγωγής σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και δ) διδακτική εμπειρία σε
συναφή θέματα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
1. Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής ή σε συναφές αντικείμενο.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης
θα είναι με σύμβαση από 2.9.2013 μέχρι 31.8.2014 με δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου για ακόμη ένα έτος. Οι
υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού που θα επιλεγεί θα βρίσκεται υπό δοκιμασία και η επίδοσή του θα αξιολογείται καθόλη τη διάρκεια της
εργοδότησής του.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο (2) αντίτυπα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών.
4. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης.
5. Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές Πανεπιστημίου.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα (1) αντίτυπο δεν θα γίνονται αποδεχτές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου,
στο Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14
Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη «Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού – Μεθοδολογία Έρευνας και Αξιολόγηση», ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα
ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 14 Ιουνίου 2013. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2013 (με ευδιάκριτη
σφραγίδα ταχυδρομείου ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλέφωνα.
22892940/41/42, Φαξ 22894488.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου