ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ (LG)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Προσόντα
· Απόφοιτος Ανώτερου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύ-
ματος.
· Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
· Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
· Τεχνικές γνώσεις για ηλεκτρικές/κλιματιστικές συσκευές
ή/και προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρη-
θούν ως επιπρόσθετο προσόν. 
Αιτήσεις
Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα μπορούν να σταλούν
στη διεύθυνση:
Κυπριακή Ραδιοηλεκτρική Εταιρεία Λτδ
Λεωφ. Στροβόλου 211,
2049 Λευκωσία
Τηλ. 22455550
Fax. 22512258
Email: asepa@cytanet.com.cy