Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

6 Σεπτεμβρίου 2013

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Συμβάσεις Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για συμβάσεις εργοδότησης ορισμένης διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι και ένα έτος ως ακολούθως:
Γραφείο Επικοινωνίας
Τμήμα Τραπεζικών Εργασιών Εσωτερικού
Τμήμα Οικονομικών Ερευνών
Τμήμα Χρηματοοικονομικών Αγορών
Τμήμα Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργάνωσης & Μεθόδων
Τμήμα Πληροφορικής
Νομική Υπηρεσία
Τμήμα Συστημάτων Πληρωμών & Λογιστικών Υπηρεσιών
Τμήμα Στατιστικής
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ηλεκτρονικά τη συμπληρωμένη σχετική αίτηση (MS Excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ανακοίνωση της θέσης ως πιο πάνω. 
Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο με βάση τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στο σχετικό έντυπο. Δικαιολογητικά πιστοποιητικά να μην υποβληθούν στο παρόν στάδιο. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του συνημμένου εντύπου (MS Excel) δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα για τα αναφερόμενα στην αίτησή τους προσόντα και πείρα.
Η Τράπεζα θα απαντά με ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση μη παραλαβής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκε η αίτηση.
Η διαδικασία πρόσληψης δυνατόν να περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ή/και σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίαση πρόσφατης εργασίας των υποψηφίων. Στο τελικό στάδιο επιλογής οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και πείρα (όπου ισχύει) θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.