Θέσεις Εργασίας Στην Eurobank Cyprus - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com
Booking.com

23 Σεπτεμβρίου 2013

Θέσεις Εργασίας Στην Eurobank Cyprus

Σε περίπτωση εμφάνισης διαφημίσεων κάντε click στο Skip Ad στα δεξιά

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@eurobank.com.cy. Θα γίνουν αποδεκτές μόνο αιτήσεις που θα υποβληθούν στη μορφή αυτή.
Οι αιτήσεις για τη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή (Internal Audit Manager) (HR/N1) θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι αιτήσεις για τις θέσεις Λειτουργού Εμπορικών Υπηρεσιών (Trade Services Officer) (HR/N2) και Λειτουργού Συμμόρφωσης (Compliance Officer) (HR/N3) θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2013.
• Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
• Αιτήσεις οι οποίες δε θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ή θα λαμβάνονται μετά την ημερομηνία που ορίστηκε πιο πάνω, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
• Ο/η υποψήφιος/α που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει πρωτότυπα πιστοποιητικά.
• Θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς ή/και γραπτώς μόνο οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια που έχουν τεθεί και που θα κληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις.