ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

3 Φεβρουαρίου 2014

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Βασιλάκη
Κουτσόφτα, από το Δάλι, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό,
που θα διαμένει εντός της οικίας
τους και θα κάνει όλες τις εργασίες
του σπιτιού, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας, όχι χαμηλότε-
ρους από τη σχετική νομοθεσία.
€314 καθαρά κάθε μήνα, δωρεάν
διαμονή, διατροφή, ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Οι ενδιαφερόμενες
να αποτείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ.
Εργασίας OMEGA SERVICES
AGENCY, Άδεια 159, κ. Ευάγγελο
Λουκά, τηλ. 22373376, 99220947.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Νεόφυτου
Παπαγεωργίου, από τη Λευκω-
σία, ζητά να προσλάβει οικιακή
βοηθό, η οποία θα διαμένει εντός
της οικίας τους και θα κάνει όλες
τις εργασίες του σπιτιού με αρ-
κετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
νομοθεσία. €427 καθαρά κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Δημήτρη
Ταξιτάρη, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της
οικίας τους και θα κάνει όλες τις
εργασίες του σπιτιού με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €427 καθαρά κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Αγλαΐας
Γκαράνη, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, η
οποία θα διαμένει εντός της
οικίας τους και θα κάνει όλες τις
εργασίες του σπιτιού με αρκετά
καλούς όρους εργασίας, όχι χα-
μηλότερους από τη σχετική νο-
μοθεσία. €427 καθαρά κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Χριστιάνας
Καράπασιη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοη-
θό, η οποία θα διαμένει εντός
της οικίας τους και θα κάνει όλες
τις εργασίες του σπιτιού με αρ-
κετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
νομοθεσία. €427 καθαρά κάθε
μήνα, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι
ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCYCRISTS
SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Ανδρέα Σω-
τηρίου, από τα Λατσιά, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό που
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις οικιακές ερ-
γασίες, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €314 κα-
θαρά κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και κοινωνικές ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
OMEGA SERVICES AGENCY,
Άδεια 159, κ. Ευάγγελος Λουκά,
τηλ. 22373376, 99220947.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα
βρέφους ηλικίας 7 μηνών στην
οικία του. Προηγούμενη πείρα
απαραίτητη. Απαιτείται σύσταση
από προηγούμενο εργοδότη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
99386931, 97778757.