Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ για περίοδο δύο ετών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

29 Ιουνίου 2015

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ για περίοδο δύο ετών

1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ για περίοδο δύο ετών από 1/12/2015-30/11/2017.                                
2. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν οι ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
(α)          Κυπριακές Ασφαλιστικές Εταιρείες,
(β)          Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και
(γ)          Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.
4. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
5. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το Έντυπο Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς.
6.  Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
7. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφεται «Προσφορά ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Αρ. Προσφοράς 28/2015», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής, 3 Ιουλίου 2015. 
Δήμος Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
8.  Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου
12 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Ο Δήμος Στροβόλου, ζητά προσφορές για παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τύπους:
α)  Έναντι Ευθύνης Εργοδότη
β)  Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτου (
Public Liability
για περίοδο δύο ετών από 1/12/2015-30/11/2017.                                
2. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου.
3.            Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν οι ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
(α)          Κυπριακές Ασφαλιστικές Εταιρείες,
(β)          Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και
(γ)          Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.
5.            Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
                Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
4.            Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το Έντυπο Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς.
5.            Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
6.            Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφεται «Προσφορά για παροχή ασφαλιστικών καλύψεων έναντι Ευθύνης Εργοδότης και Αστικής Ευθύνης Αρ. Προσφοράς 27/2015», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής, 3 Ιουλίου 2015. 
                Δήμος Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
8.            Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

Δρ Λάζαρος Σ. Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου
12 Ιουνίου 2015