ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 2 άτομα - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 2 άτομα

Αποτέλεσμα εικόνας για powerimageservicesΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 2 άτομα

Κύρια καθήκοντα:
• Καταγραφή μηνιαίων συναλλαγών και τήρηση λογιστικών βιβλίων
• Συλλογή και ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών Επιστήμων (Λογιστικής, Χ ρηματοοικονομικών, Οικονομικών ή και άλλων συναφή κλάδων) ή άλλο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας με επιπλέον γνώσεις Λογιστικής με δίπλωμα LCCI, Higher ή Intermediate ή GCE Accounting A Level (Grades A to C)
• 2-3 έτη εμπειρίας
• Άριστη γνώση και εξοικείωση στους Η/Υ (Κεντρικό Σύστημα και Word/Excel/PowerPoint)
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

Απολαβές και ωφελήματα
Στους υποψήφιους/ιες που θα επιλεγούν θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 28 Αυγούστου 2015, στη διεύθυνση selection@powerimageservices.com. Στον τίτλο (subject) του email θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα του υποψηφίου και η θέση.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΤΥΧΟΥΝ ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ.
Κατά την πρώτη επιλογή για συνέντευξη, θα ενημερωθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι.

Closing Date: Friday, August 28, 2015