Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

30 Αυγούστου 2015

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

1. Προϊστάμενος /η Ανάπτυξης Προϊόντων Υπηρεσίας Καρτών (696/HRS) - Λευκωσία
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ
Καθήκοντα
Τα κύρια καθήκοντα του Προϊστάμενου / Προϊστάμενης που θα αναφέρεται στον Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
• Επιβλέπει τους Επαρχιακούς Υπεύθυνους για προώθηση των καρτών
• Επιβλέπει και αναπτύσσει σχέσεις με τους αρμόδιους λειτουργούς υπεύθυνους των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) για τα προϊόντα ευθύνης του ανά κατάστημα / ΣΠΙ, για αποτελεσματική επικοινωνία προς την επίτευξη των στόχων
• Οργανώνει όλες τις προωθητικές ενέργειες εντός των ΣΠΙ και καταστημάτων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Τραπεζικής Κάρτας
• Παρακολουθεί την ανάπτυξη των πωλήσεων καρτών ανά κατάστημα και λαμβάνει όλες τις διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις απόκλισης των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους
• Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες για την παρακίνηση και επιβράβευση του Δικτύου Καταστημάτων
• Συνεργάζεται στενά με τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών Καρτών καθώς και με τα υπόλοιπα στελέχη της Υπηρεσίας για την επίτευξη των στόχων
• Έχει την ευθύνη συντονισμού με τα αρμόδια άτομα στη ΣΚΤ και στα ΣΠΙ για τα νέα προϊόντα / έργα που αφορούν κάρτες
• Διασφαλίζει όπως το προσωπικό κάτω από την εποπτεία του γνωρίζει την πολιτική του Τμήματος, τα καθήκοντα και απαιτήσεις της θέσης του
• Παρέχει υποστήριξη στο αρμόδιο προσωπικό στα ΣΠΙ
• Συμμετέχει σε Επιτροπές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του
• Επιδεικνύει υψηλό βαθμό πρωτοβουλίας και ευθύνης σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα και εξουσίες που θα του ανατεθούν από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών 
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διαχείριση ή σε άλλο συναφή κλάδο
• Τουλάχιστον 7 χρόνια προϋπηρεσία στον κλάδο Καρτών εκ των οποίων 5 χρόνια εμπειρία σε Διευθυντική θέση
• Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Άριστη γνώση της τραπεζικής νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
• Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
• Πολύ καλές επικοινωνιακές, συμβουλευτικές και διαπροσωπικές ικανότητες
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Υποβολή αιτήσεων
• Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2015.
• Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
>>>Αίτηση και πληροφορίες στην Κεντρική Συνεργατική ή ΕΔΩ
2.Προϊστάμενος /η Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Προϊόντων (695/HRS) Λευκωσία
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ
Καθήκοντα
Τα κύρια καθήκοντα του Προϊστάμενου / Προϊστάμενης που θα αναφέρεται στον Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
• Επιβλέπει τους Επαρχιακούς Υπεύθυνους για προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων / υπηρεσιών
• Επιβλέπει και αναπτύσσει σχέσεις με τους αρμόδιους λειτουργούς υπεύθυνους των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) για τα προϊόντα ευθύνης του ανά κατάστημα / ΣΠΙ, για αποτελεσματική επικοινωνία προς την επίτευξη των στόχων
• Οργανώνει όλες τις προωθητικές ενέργειες εντός των ΣΠΙ και καταστημάτων της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλειών
• Παρακολουθεί την ανάπτυξη των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων ανά κατάστημα και λαμβάνει όλες τις διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις απόκλισης των αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους
• Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες για την παρακίνηση και επιβράβευση του Δικτύου Καταστημάτων
• Συνεργάζεται στενά με τον Προϊστάμενο Ασφαλιστικών Υπηρεσιών καθώς και με τα υπόλοιπα στελέχη της Υπηρεσίας για την επίτευξη των στόχων
• Έχει την ευθύνη συντονισμού με τα αρμόδια άτομα στη ΣΚΤ και στα ΣΠΙ για τα νέα προϊόντα / έργα που αφορούν ασφάλειες
• Διασφαλίζει όπως το προσωπικό κάτω από την εποπτεία του γνωρίζει την πολιτική του τμήματος, τα καθήκοντα και απαιτήσεις της θέσης του
• Παρέχει υποστήριξη στο αρμόδιο προσωπικό στα ΣΠΙ
• Συμμετέχει σε Επιτροπές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του
• Επιδεικνύει υψηλό βαθμό πρωτοβουλίας και ευθύνης σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες
• Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα και εξουσίες που θα του ανατεθούν από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Τραπεζικών Εργασιών
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομική Διαχείριση / Αναλογιστική Επιστήμη/ Ασφαλιστικών Επιστημών ή σε άλλο συναφή κλάδο
• Τουλάχιστον 7 χρόνια προϋπηρεσία στον Ασφαλιστικό κλάδο ζωής και Γενικό κλάδο εκ των οποίων 5 χρόνια εμπειρία σε Διευθυντική θέση
• Πολύ καλή γνώση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών της αγοράς
• Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Άριστη γνώση της τραπεζικής νομοθεσίας και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
• Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
• Πολύ καλές επικοινωνιακές, συμβουλευτικές και διαπροσωπικές ικανότητες
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Υποβολή αιτήσεων
• Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2015.
• Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
>>>Αίτηση και πληροφορίες στην Κεντρική Συνεργατική ή ΕΔΩ