Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για ∆ιδασκαλία, και από Ειδικούς - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

27 Σεπ 2015

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για ∆ιδασκαλία, και από Ειδικούς

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για ∆ιδασκαλία, και από Ειδικούς, στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ), του έργου “∆ιεύρυνση της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας - έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την Κυπριακή ∆ημοκρατία (Αρ. ∆ιαγωνισμού ΕΚΤ07/15)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί ∆ιαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για ∆ιδασκαλία, και από Ειδικούς, στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το αργότερο μέχρι τις 02/10/2015 και ώρα 11:30πμ. Οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν στο διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισμού που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://enimerosi.moec.gov.cy/e/aaye9). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 22800855, ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στον αριθμό 22428273, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση systima-mathiteias@schools.ac.cy