ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι έχουν αποσταλεί οι φορολογίες ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015. Υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν όσοι κατά την 1.1.2015:  είχαν εγγεγραμμένη ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα τους ή  απέκτησαν ακίνητη ιδιοκτησία με πωλητήριο ή εκχωρητήριο έγγραφο αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα τους ή  είχαν ακίνητη ιδιοκτησία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατεθειμένο στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το σύνολο της αγοραίας αξίας αυτής κατά την 1.1.1980, υπερβαίνει το ποσό των €12 500.

Τμήμα Φορολογίας
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής είναι η 31/12/2015 και μπορεί να γίνει:  ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy  μέσω Τραπεζών και Συνεργατικών Ιδρυμάτων Οι Τράπεζες και τα Συνεργατικά Ιδρύματα που προσφέρουν την εν λόγω υπηρεσία είναι τα πιο κάτω, και προτρέπεστε όπως αποταθείτε στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε.

Για πληρωμές μέχρι 01/12/2015 και νοουμένου ότι καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό, παραχωρείται έκπτωση ως ακολούθως:  20% για ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy και για πληρωμές μέσω Τραπεζών και Συνεργατικών Ιδρυμάτων.  17.5% για πληρωμές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων. Πληρωμές μετά τις 31/12/2015 γίνονται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων και φέρουν χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, τόκους και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax κάτω από την επιλογή, « Έντυπα → Εκδόσεις → Ενημερωτικά Φυλλάδια → Ακίνητη Ιδιοκτησία -Συνήθεις Ερωτήσεις » ή να επικοινωνήσετε με τα Επαρχιακά Γρ