Έλεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Έλεγχος Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης


Αποτέλεσμα εικόνας για Επιθεωρηση Εργασιας
Η πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον Τομέα του Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών και η προστασία του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας.

Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της εξειδικευμένης νομοθεσίας για έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με βάση την οποία έχει εγκαθιδρυθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και ελέγχου που συμπεριλαμβάνει την αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας τους με επί τόπου επιθεωρήσεις και μετρήσεις αερίων εκπομπών.

Η νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιλαμβάνει τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013 και τον περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμο του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες και επιγραμματική (on-line) ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: www.airquality.dli.mlsi.gov.cy

  • Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013
  • Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του 2013
  • Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR)