Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης (Αρ. Διαγωνισμού 27/2015) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης (Αρ. Διαγωνισμού 27/2015)

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για τον Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης – Αρ. Διαγωνισμού 27/2015.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/listContractDocuments.do?resourceId=1454892

Οι Οικονομικοί Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Οικονομικοί Φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αριθμό τηλεφώνου +357 22605050.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέχρι την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00, είτε με απευθείας κατάθεσή τους στο Κιβώτιο Προσφορών της ΑνΑΔ, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Αναβύσσου 2, CY-2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 25431, CY-1392, Λευκωσία, Κύπρος και θα πρέπει να παραληφθούν μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Κωνσταντίνο Παναγιώτου, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα 22390375 ή 22515000, στο τηλεομοιότυπο 22428522 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.panayiotou@hrdauth.org.cy.

Η Προκήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 30ης Οκτωβρίου 2015.