Τράπεζα Πειραιώς: Κενή θέση εργασίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Τράπεζα Πειραιώς: Κενή θέση εργασίας

ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο και ασκεί τραπεζικές εργασίες με βάση άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως Κυπριακό Πιστωτικό Ίδρυμα.  Με την ανάληψη της αρμοδιότητας εποπτείας των Τραπεζών στην Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις 4  Νοεμβρίου 2015,  η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Οργανισμού και τον θεωρεί σημαντικό κεφάλαιο και παράγοντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.  Ο κεντρικός άξονας στην πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι η δημιουργία ισχυρής ομάδας επαγγελματιών, ικανή να λειτουργήσει συντονισμένα και αποτελεσματικά στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εργασιών της Τράπεζας και εφαρμόζοντας την πιο πάνω πολιτική της, η Τράπεζα προκηρύσσει  τη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή Συστημάτων Πληροφορικής.

Η  εν λόγω θέση  απευθύνεται σε φιλόδοξους, δυναμικούς και έμπειρους επαγγελματίες με άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες που να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν κάτω από συνθήκες πίεσης και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Α.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής θα έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

Αξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων.
Διενέργεια ελεγκτικών έργων στα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας με βάση τα διεθνή Πρότυπα και τη βέλτιστη καλή πρακτική (ανάπτυξη προγραμμάτων ελέγχου, αξιολόγηση μηχανισμών ελέγχου, συλλογή/αξιολόγηση στοιχείων και σύνταξη έκθεσης ελέγχου).
Συμμετοχή σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους για παροχή εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής.
Αξιολόγηση των μέτρων φυσικής ασφάλειας που λαμβάνονται για προστασία των πληροφοριακών
συστημάτων της Τράπεζας.
Συμμετοχή σε δοκιμές πλάνων επιχειρησιακής συνέχειας και συνέχισης εργασιών.
Παρακολούθηση των θεμάτων στις περιοχές της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής, ασφάλειας
πληροφορικών συστημάτων και φυσικής ασφάλειας, αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο καθώς και στα διεθνή Πρότυπα προκειμένου να επικαιροποιεί το πλαίσιο και τη μεθοδολογία ελέγχου.
Διενέργεια επανελέγχων για παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που
συμφωνήθηκαν με αρμόδιους υλοποίησης.
Δημιουργία νέων μεθόδων για εντοπισμό αδυναμιών στα συστήματα της Τράπεζας.
Χρήση λογισμικών ελέγχου και αυτοματοποίησης ελεγκτικών αναφορών.
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής μετά από εκπαίδευση θα έχει συμμετοχή και σε ελέγχους άλλων περιοχών / δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να  είναι Κάτοχοι  Πανεπιστημιακού διπλώματος στην Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer Science, Management Information Systems, Information Security).

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Computer  Science) ή σε άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Πιστοποίηση σχετική με ελέγχους πληροφορικής (κατά προτίμηση πιστοποιήσεις CISA, CISSP, CISM and/or OSCP ).

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Άριστη γνώση του Microsoft Office Suite
Ικανότητα ολοκλήρωσης ελεγκτικών έργων υιοθετώντας καλά προσδιορισμένη μεθοδολογία.
Ικανότητα επεξήγησης πολύπλοκων τεχνικών θεμάτων σε μη τεχνικά καταρτισμένο ακροατήριο.
Δυνατότητα εκτέλεσης και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών ή/και έργων ταυτόχρονα.
Κίνητρο για συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και μεθοδολογιών
Αναλυτική κριτική σκέψη.
Ικανότητα ομαδικής εργασίας και ειδικότερα αποτελεσματικής επικοινωνίας.
Επαρκής γνώση του πλαισίου Διακυβέρνησης Ασφάλειας Πληροφορικής και Διαχείρισης Κινδύνων (IT Security Governance and Risk Management) και γνώση σε όσο το δυνατό περισσότερες από τις πιο κάτω σχετικές περιοχές:

IT security policy, procedure and standards development
Threat and vulnerability management
Network, system and application vulnerability assessment and penetration test
IT and enterprise Governance, Risk Management and Compliance automation and policy/control compliance tools
Systems Development Life Cycle (SDLC)
IT Systems and network audit
Strategic technology planning
Enterprise security architecture
Γ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑ

Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής πείρας στον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων ή/και στην
ασφάλεια πληροφοριών.
Απαραίτητη εμπειρία σε διάφορες δομές δικτύων, υπηρεσίες δικτύου, ειδών δικτύου, συσκευών δικτύου, development platforms και software suites (e.g. Linux, Windows, Cisco, Oracle, Active Directory, JBoss, .NET, etc.).
Προϋπηρεσία σε χρηματοοικονομικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στις πιο κάτω περιοχές:

Δοκιμές αναγνώρισης αδυναμιών (Network Vulnerability Assessments and / or Penetration Tests).
Αξιολογήσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου (Wireless Network Security Assessments).
Αξιολογήσεις Φυσικής Ασφάλειας (Physical Security Assessments).
VoIP Security & War Dialing.
Product/Hardware Security Assessments.
Web application Vulnerability Assessments (SQLi, XSS, Session management issues, etc.).
Χρήση εργαλείων ασφάλειας (e.g. Nessus, Nexpose, SAINT, Qualys, Burp, NMap, Kali, Metasploit, Meterpreter, Wireshark, Kismet, Aircrack-ng etc.).
Εμπειρία ελέγχων και σε άλλες περιοχές.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους πιο πάνω όρους και έχουν το όραμα και τη θέληση να εργαστούν σε
ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο Οργανισμό  να αποστείλουν σύντομο  Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyhumanresourceservices@piraeusbank.com.cy το αργότερο  μέχρι τις  8 Νοεμβρίου  2015.

Όλες αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας. Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω προσόντα και άλλες προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.