Κυπριακή Δημοκρατία, Θέσεις Εργασίας, στην Ελεγκτική Υπηρεσία Κύπρου - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Διαβάστε περισσότερα: 9 κενές μόνιμες θέσεις λειτουργού ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία Κύπρου - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - iPaideia.gr - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

21 Δεκ 2015

Κυπριακή Δημοκρατία, Θέσεις Εργασίας, στην Ελεγκτική Υπηρεσία Κύπρου - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Διαβάστε περισσότερα: 9 κενές μόνιμες θέσεις λειτουργού ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία Κύπρου - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - iPaideia.gr


Μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Πρώτου Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου. Επίσημη Εφημερίδα αρ. 4904, ημερ. 4/12/2015 

Εννέα κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ελέγχου. Επίσημη Εφημερίδα αρ. 4906, ημερ. 11/12/2
9 κενές θέσεις λειτουργού ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, με αριθμό 764 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 11.12.2015, έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση εννέα κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014.

2.  Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101), όχι αργότερα από τις 4.1.2016 .

3.  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α 8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α 11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες).  Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.


4. Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση.