Κυπριακή Δημοκρατία, Νέες Θέσεις Εργασίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

21 Δεκ 2015

Κυπριακή Δημοκρατία, Νέες Θέσεις Εργασίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή και πέντε (5) θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΕΙΣ:
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα: «Γενική Χειρουργική»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα: «Εσωτερική Παθολογία»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα: «Παιδιατρική»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα: “Γυναικολογία”
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Επιδημιολογία /Δημόσια Υγεία»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Γενική Χειρουργική»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Ογκολογία/Αιματολογία»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Εσωτερική Παθολογία»
  • Μια θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα: «Ιστοπαθολογίας»

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
Tα  απαιτούμενα  προσόντα, ανάλογα με τη  βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη  ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής  συνεισφοράς,  εμπειρία  οργάνωσης  υψηλής  ποιότητας  προπτυχιακών  και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντος καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών, λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Eλληνική και για την άδεια εξασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος η ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:
Καθηγητής                    (Κλίμακα Α15-Α16)      €70.106,27 – €91.128,05
Επίκουρος Καθηγητής  (Κλίμακα Α13-Α14)      €57.694,26 – €77.811,11
Λέκτορας                       (Κλίμακα Α12-Α13)     €43.851,21 – €71.358,82
Μισθοδοτική τοποθέτηση μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εκλέγονται στις θέσεις του Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή.Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφούμενο με τον «περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», Ν. 73(Ι)/2014, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/6/2014, υποχρεούται να τοποθετεί μισθοδοτικά τους νεοεκλεγέντες με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 4Α(1) ως ακολούθως:
«Διοριζόμενος,  ο  οποίος  δεν  απασχολείται  στην  κρατική  υπηρεσία  ή  στον  ευρύτερο  δημόσιο  τομέα  κατά  την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο μισθό της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, την χαμηλότερη αυτή μισθοδοσία. Νοείται ότι … »Με βάση τα πιο πάνω, υποψήφιος για διεκδίκηση ακαδημαϊκής θέσης, ο οποίος δεν απασχολείται στην Κρατική Υπηρεσία ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εκλέγεται/διορίζεται στην θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή,  σύμφωνα με το Άρθρο 4Α(1) του Νόμου Ν. 73(Ι)/2014, θα λάβει την χαμηλότερη μισθοδοσία υφιστάμενου Ακαδημαϊκού ο οποίος έχει πρόσφατα ανελιχθεί στη θέση Επίκουρου Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή.   Σημειώνεται ότι μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4.8 (http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/4.8.html)  δικαιούνται  μετά  από  εξασφάλιση  έγκρισης  από  το  Συμβούλιο  του Πανεπιστημίου   να   συμμετέχουν   σε   συμπληρωματικές   δραστηριότητες   όπως   εξωτερικά   ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα,  επιπρόσθετη  διδασκαλία,  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  προς  ιδιωτικό  φορέα,  επιχειρηματική εκμετάλλευση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:
I.       Επιστολή στην οποία να φαίνεται η δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση και ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II.       Βιογραφικό Σημείωμα, βασισμένο στο πρότυπο που ακολουθεί, και το οποίο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (α) διδακτική   εμπειρία,   (β)   ανασκόπηση   του   ερευνητικου   τους   έργου   (συμπεριλαμβανομένου    κατάλογο δημοσιεύσεων), (γ) περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων, (δ) διοικητική εμπειρία, (ε)  σχέδιο για την οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου για το πρόγραμμα σπουδών.   Το Βιογραφικό Σημείωμα  θα πρέπει να υποβάλλεται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
III.       Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
IV.       Αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρωθούν και να συμπεριληφθούν στο CD.
V.       Oι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  ζητήσουν  από  τρεις  τουλάχιστον  καθηγητές  Πανεπιστημίου  να   αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διεύθυνσηreferences@ucy.ac.cy  Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016).
Υποψήφιοι  που  επιθυμούν  να  διεκδικήσουν  θέση  τόσο  στη  βαθμίδα  του  Καθηγητή  όσο  και  στη  βαθμίδα  του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση, επισυνάπτοντας για κάθε αίτηση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο I μέχρι V (μια ξεχωριστή αίτηση για τη βαθμίδα του Καθηγητή και μια ξεχωριστή αίτηση για τη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές. Οι αιτήσεις θα πρέπει ή να παραδοθούν διά χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, Τηλ. 22894158/4155, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 2.00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 18 Μαρτίου 2016.
Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2016 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 18 Μαρτίου 2016), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.
Σημειώνεται ότι κατά τις 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2015 και 1, 4, 5 και 6 Ιανουαρίου 2016, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές.  Ενόψει τούτου η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν θα παραλαμβάνει αιτήσεις διά χειρός.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894158/4155) ή στην Ιατρική Σχολή (00357 22894352). 18 Δεκεμβρίου 2015.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
§      Ονοματεπώνυμο:
§      Διεύθυνση Επικοινωνίας:
§      Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
§      Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
§      Ημερομηνία Γέννησης:
§      Εθνικότητα:
Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  Βιογραφικό Σημείωμα
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ:
Εκπαίδευση  και  Κατάρτιση:  (Σπουδές,  Επίπεδο  Κατάρτισης  (προπτυχιακό,   μεταπτυχιακό,  διδακτορικό),  Τίτλος Πιστοποιητικού/ Διπλώματος, Όνομα Ιδρύματος/Οργανισμός Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης, ημερομηνίες από-έως)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Θέση/εις που κατέχετε σήμερα:
Προηγούμενη εμπειρία (Ακαδημαϊκή ή/και Κλινική Θέση) (Τίτλος θέσης, όνομα και τοποθεσία  εργοδότη, ημερομηνίες από-έως)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Κατάλογος Δημοσιεύσεων, Αναφορών,  Παρουσιάσεων σε Συνέδρια, Ερευνητικά Προγράμματα/Χρηματοδοτήσεις, κλπ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Εμπειρίες σε Διοικητικές Θέσεις, όνομα οργανισμού, αρμοδιότητες/καθήκοντα, ημερομηνίες από-έως)
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ:
Ημερομηνία Ανάληψης Καθηκόντων σε Περίπτωση Εκλογής:
Στοιχεία Ατόμων από τα οποία θα ζητηθούν Συστατικές Επιστολές: (Όνομα, Θέση, Ίδρυμα/Οργανισμός).