Θέσεις εργασίας σε σχολικές εφορείες - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

25 Ιαν 2016

Θέσεις εργασίας σε σχολικές εφορείες

Αριθμός 21
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ/ΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΚΑΜΗΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ 38 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Η Σχολική Εφορεία Λευκάρων δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής θέσης έκτακτου/ης καθαριστή/τριας πάνω
σε δεκάμηνη βάση για 38 ώρες την εβδομάδα στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων (Κλίμακα Ε1 του
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ειδικό έντυπο αιτήσεως το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο της
Σχολικής Εφορείας Λευκάρων.
Οι αιτήσεις να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Λευκάρων, Τ.Θ. 46015, 7700 Πάνω Λεύκαρα και
αφού τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «Θέση έκτακτου/ης καθαριστή/τριας», να
παραδοθούν στο Γραφείο της Σχολικής Εφορείας Λευκάρων το αργότερο μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12 μ.
Αιτήσεις μετά την πιο πάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ. 24342626 σε ώρες λειτουργίας των
κυβερνητικών γραφείων.
Αριθμός 22

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής έκτακτης θέσης καθαρίστριας
Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.
Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στα
Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων που στεγάζονται στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, κατά τις
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων (τηλέφωνο 23740434).
Οι αιτήσεις, αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στο οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «θέση έκτακτης καθαρίστριας», να
παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας, υπόψη Προέδρου Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων το αργότερο
μέχρι τη 1.00 μ.μ. της Δευτέρας 25/1/2016.