Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων μέσω Βιοεπεξεργασίας» - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

24 Μαρτίου 2016

Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων μέσω Βιοεπεξεργασίας»

TΕΠΑΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΘέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων μέσω Βιοεπεξεργασίας»

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων μέσω Βιοεπεξεργασίας»

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

(1) Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό (επιπέδου Μάστερ) από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα Χημική Μηχανική, Χημεία, Περιβαλλοντική Μηχανική, Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο.
(2) Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
(3) Οργανωτικές ικανότητες.
(4) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες του υποψηφίου θα ανέρχονται στα €896,86. Δεν θα παρέχεται 13ος μισθός. Η εργοδότηση θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα σε δυο (2) αντίγραφα:

Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες)
Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
Στοιχεία επικοινωνίας
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για την θέση Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος» στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 και ώρα 2:00 μ.μ. η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι:

- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Μιχάλη Κουτίνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση michail.koutinas@cut.ac.cy