ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Friday, 27 May 2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τίτλος: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού Αρ. Θέσεων: Μία (1) Κατηγορία: Μόνιμη Θέση Αναφέρεται στον: Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Μισθολογική τοποθέτηση: Α14(ii) Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ο μισθός της θέσης είναι Α14(ii): €41.810, €43.611, €45.412, €47.213, €49.014, €50.815, €52.616, €54.417, €56.218 (Ν. 50(Ι)/2005) στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 302 Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Υπάγεται στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και έχει την ευθύνη για να: 1. Αναλαμβάνει τη γενικότερη οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού. 2. Εφαρμόζει τις Πρόνοιες των Κανονισμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και των σχετικών Νόμων της Πολιτείας αναφορικά με τις διαδικασίες προσλήψεων, ανάπτυξης και προαγωγών του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και αφυπηρετήσεων και παραιτήσεων. 3. Υποβάλει εισηγήσεις για τον Προϋπολογισμό σχετικά με τη στελέχωση των διαφόρων Υπηρεσιών/Τμημάτων/ Σχολών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αναγκών. 4. Ετοιμάζει, συντονίζει και παρέχει συμβουλές σε θέματα που αφορούν την επιλογή, πρόσληψη και ανέλιξη Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συμμετέχει σε Συμβου- λευτικές Επιτροπές Επιλογής προσωπικού για διορισμό και προαγωγές με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου. 5. Συντονίζει το σύστημα αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού τόσο για την ανέλιξη όσο και για την ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων του Διοικητικού προσωπικού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και εφαρμόζει τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και της κείμενης Νομοθεσίας. 6. Εντοπίζει και ικανοποιεί βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες Διοικητικού Προσωπικού για εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη. 7. Χειρίζεται, παρακολουθεί και διασφαλίζει την τήρηση ωφελημάτων που παρέχονται στο προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει στη διαμόρφωση και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης του Διοικητικού Προσωπικού. 8. Διεξάγει μελέτες αναφορικά με τη συνεχή βελτίωση και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, την ικανοποίηση των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον, και άλλες μελέτες που αφορούν θέματα προσωπικού. 9. Επικοινωνεί με τις Συντεχνίες του Διοικητικού και του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει την ευθύνη για θέματα εργασιακών σχέσεων. 10. Εισηγείται την αναγκαία διοικητική υποδομή για την υποστήριξη των διαφόρων Σχολών/Τμημάτων/Υπηρεσιών και των Θεσμικών Οργάνων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 11. Συμμετέχει ως γραμματέας και παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη σε Επιτροπές του Συμβουλίου ή/και της Συγκλήτου καθώς και σε άλλες Επιτροπές που ασχολούνται με θέματα της αρμοδιότητάς του. 12. Προωθεί προγράμματα για την ευημερία του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο στους κλάδους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ή των Εργασιακών Σχέσεων ή της Δημόσιας Διοίκησης ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της Ψυχολογίας ή των Οικονομικών ή της Οργανωσιακής Ψυχολογίας. 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερου κύκλου, διάρκειας ενός έτους ισότιμο στους κλάδους της Διοίκησης Προσωπικού ή στις Εργασιακές Σχέσεις ή στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 3. Δεκαετής διοικητική πείρα σε συναφή ειδίκευση, μετά την απόκτηση του πρώτου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, με τουλάχιστον δύο χρόνια πείρα σε εποπτικά καθήκοντα που να συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, έλεγχο εργασιών και διαχείριση προσωπικού. Απαιτείται βεβαίωση για τα πιο πάνω. 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας. Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 1. Κατοχή διδακτορικού τίτλου (PhD) σπουδών (τρίτου κύκλου), ισότιμο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα της θέσης. 2. Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον τριών ετών, πέραν των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων, σε Διευθυντική θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. 3. Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον δύο ετών, πέραν των απαιτούμενων προσόντων και του πλεονεκτήματος δύο (2) πιο πάνω, σε ανώτερη θέση στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σημείωση: Τα έτη που αναφέρονται στα σημεία δύο (2) και τρία (3) των πλεονεκτημάτων δε μετρούν σωρευτικά αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο. Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισής ή/και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και πλεονεκτημάτων. 303 Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. 2. Ο όρος Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο. 3. Το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως προσόντων και πείρας σε αντίστοιχη θέση, να τοποθετήσει υπάλληλο κατά το διορισμό σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α14(ii). Νοείται ότι οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δεν επηρεάζουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων. 4. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις κατά αναλογία των νόμων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Υπηρεσία. 5. Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα εργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο. 6. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο υπάλληλος θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του. 7. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί: (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα· ή (β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια». Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 8. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους - (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 9. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. 10. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/university/jobs/administrative/?languageId=1 ή από το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, (Δευτέρα – Παρασκευή, 7.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.), στον 1ο όροφο του Κτηρίου Πρυτανείας, Αρχ. Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σημειώνεται ότι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη Μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού» στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στο: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στο Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο 25002450.