Η Εθνική Φρουρά αλλάζει και ψάχνει 3000 επαγγελματίες, - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

2 Ιουνίου 2016

Η Εθνική Φρουρά αλλάζει και ψάχνει 3000 επαγγελματίες,


Απαιτούμενα προσόντα
(α) Να είναι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2)

(γ) Απολυτήριο δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Διευκρινίζεται ότι για τους απόφοιτους αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό στοιχείο/πιστοποιητικό, πέραν του απολυτήριου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
Κάνε Αίτηση
Για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή απαραίτητου πιστοποιητικού (τεκμηρίου), για πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ.

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/6F96A2FCC2E11F9AC2257BDC00311B38?OpenDocument

ή http://www.psc.gov.cy/ και στη συνέχεια ανακοίνωση 05/04/16).

(ε) Ηλικία κάτω των 32 ετών κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων.

(στ) Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) απο 18 εως 30 (ΔΜΣ= βάρος/ ύψος2)
(Π.χ. αν κάποιος έχει ύψος 1.80 μέτρα και βάρος 90 κιλά, ο ΔΜΣ είναι 90/(1.80)2 =27.8, άρα αποδεκτός ΔΜΣ).

(ζ) Λευκό Ποινικό Μητρώο.

(η) Να μην έχει καταδικαστεί από στρατιωτικό δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, και να μην έχει υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας, και

(θ) Να κριθεί κατάλληλος με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά από Υγειονομική Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας.
Κάνε Αίτηση
Ωφελήματα
(α) Μηνιαίος μισθός €1.127 + 13ος

(β) Σύμβαση διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 10 έτη.

(γ) Δικαίωμα στην καταβολή φιλοδωρήματος
Νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη και έξι (6) μήνες υπηρεσίας, ο ΣΥΟΠ θα έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη της σύμβασης ή τον τερματισμό της υπηρεσίας του. Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του ΣΥΟΠ πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και θα αναπροσαρμόζεται με βάση την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(δ) Ωράριο (07:00 – 14:00)
Το ωράριο των ΣΥΟΠ είναι το ίδιο με των υπολοίπων στελεχών (07:00 – 14:00) με αριθμό υπηρεσιών όπως καθορίζεται από τον Αρχηγό ΓΕΕΦ.

(ε) Ετήσια Άδεια 20 μέρες
Για κάθε συμπληρωμένο μήνα απασχόλησης του ΣΥΟΠ υπάρχει δικαίωμα σε άδεια ίση με το 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει εργοδοτούμενος καθορισμένης διάρκειας που συμπληρώνει συνεχή απασχόληση ενός έτους, δηλαδή, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών για κάθε έτος απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.

(στ) Άδεια Ασθενείας
Ο ΣΥΟΠ έχει δικαίωμα σε άδεια ασθένειας είκοσι οκτώ (28) ημερών το χρόνο. Του παρέχεται, περαιτέρω, το δικαίωμα σε παράταση της άδειας αυτής, με πλήρεις απολαβές, για χρονική περίοδο μέχρι και δεκατεσσάρων (14) ημερών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου, μέσω της ίδιας διαδικασίας που τηρείται και για τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.
 Κάνε Αίτηση
(ζ) Στους ΣΥΟΠ παραχωρούνται δωρεάν στρατιωτικές στολές και άλλα εφόδια.

(η) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Ο ΣΥΟΠ, η σύζυγος και τα τέκνα του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μόνιμα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας.

(θ) Δωρεάν Διακίνηση
Στους ΣΥΟΠ παρέχεται δωρεάν διακίνηση από και προς στις μονάδες με βάση το σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης Οπλιτών Εθνικής Φρουράς. Επιπρόσθετα παρέχεται δωρεάν διακίνηση με τις τακτικές γραμμές των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.