Ειδικοί Επιστήμονες Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016/2017 - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Saturday, 2 July 2016

Ειδικοί Επιστήμονες Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016/2017

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2016/2017 (Σεπτέμβριο 2016 – Δεκέμβριο 2016)
TΕΠΑΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥΤο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του πιο πάνω Τμήματος για τα ακόλουθα μαθήματα:
ΚΩΔ
Όνομα Μαθήματος
Ώρες Θεωρίας/
εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου/
εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου/
εβδομάδα
ABF_102
 Μαθηματικά
4
---
---
ABF_220
 Εισ. Γεωτ. Επιστήμες
3,5
1,5
---
ABF_416
 Ανθοκ.&Αρχιτεκτ. Τοπίου
3
---
1,5
ABF_435
Ασθένειες Αγροτικών Ζώων
3
---
---
ABF_450
 Επιστ.&Τεχν. Τροφ. Φυτ. Προέλ.
----
---
1,5
ABF_502
 Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
---
---
3
Σημειώνεται ότι:
α. Η προκήρυξη για τα πιο πάνω μαθήματα ισχύει νοουμένου ότι θα υπάρχει επαρκές κονδύλι στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2016.
β. Τα πιο πάνω μαθήματα θα προσφερθούν εάν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου.
γ. Οι πιο πάνω ώρες πιθανόν να τύχουν τροποποίησης.
δ. Το πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να μην πληρώσει τη θέση στην περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα.
Σύντομη περιγραφή του κάθε μαθήματος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση http://www.cut.ac.cy/abf/modules/
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:
  1. Διδακτορικό τίτλο για τη θεωρία του μαθήματος ABF 102, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  2. Διδακτορικό τίτλο για τη θεωρία και το φροντιστήριο του μαθήματοςABF 220 από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για τη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος ABF 416, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  4. Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για τη θεωρία του μαθήματος ΑΒF 435, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  5. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για το εργαστήριο των μαθημάτων ABF 450 και ABF 502, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
  6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  7. Ικανότητα για διδασκαλία.
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 13 βδομάδες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο. Σημειώνεται ότι, οι Ειδικοί Επιστήμονες υποχρεούνται να αναπληρώσουν τα μαθήματα που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της αργίας 28ης Οκτωβρίου 2016, εάν και εφόσον η ημερομηνία αυτή εμπίπτει στο πρόγραμμα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη μεταξύ 27 Ιουνίου 2016 μέχρι 1 Ιουλίου 2016 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.
Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
  1. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα μαθήματα (γνωστικό αντικείμενο και κωδικός) για τα οποία γίνεται η αίτηση και θα συνοψίζονται τα επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή τους πείρα
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, του αριθμού τηλεφώνου και της πολιτικής ταυτότητας)
  3. Αποδεικτικά Στοιχεία των προσόντων τους
Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν, σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – Συνιστάται το ανέβασμα ενός (1) μόνο αρχείου το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (εφόσον είναι εφικτό).
Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο http://special-scientists-applications.cut.ac.cy/ επιλέγοντας τα ανάλογα πεδία για τη θέση και επισυνάπτοντας το pdf αρχείο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016, η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25002466 και 25002249 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.cut.ac.cy/abf/