ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

2 Ιουλίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, για το ρόλο του Διευθυντή του Ωκεανογραφικού Κέντρου. Η τμηματική τοποθέτηση του υποψηφίου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη του τομέα σπουδών του. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Για τη συγκεκριμένη θέση, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι:  Πανεπιστημιακού διπλώματος στη Βιολογία, ή Χημεία ή Φυσική ή Μαθηματικά ή Μηχανολογία ή Γεωλογία ή άλλο συναφές με την Ωκεανογραφία αντικείμενο.  Διδακτορικού στην Ωκεανογραφία ή σχετικό πεδίο π.χ. Φυσική Ωκεανογραφία, Βιολογική Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωφυσική, Θαλάσσια Χημεία, Μαθηματική Ωκεανογραφία. Tα απαιτούμενα προσόντα συμπεριλαμβάνουν προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, ικανότητα των υποψηφίων να ελκύουν χρηματοδότηση και να συντονίζουν ερευνητικά προγράμματα, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Για αυτή τη θέση, οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν ανταγωνιστικό κατάλογο δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αποδεδειγμένη ικανότητα στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και στην προσέλκυση χρηματοδότησης από οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/hr/el/recruitmentsupportoffcacadresearch/20-gr-articles/recruitment-support-offc-acadresearch/55-guidesproceduresacadmpersn Ο επιτυχών υποψήφιος θα αναλάβει το ρόλο του Διευθυντή του Ωκεανογραφικού Κέντρου σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. Βάσει της πολιτικής απαλλαγής διδακτικού φόρτου, ο υποψήφιος θα απαλλαγεί από διδακτικό φόρτο ίσο με 1 ή 2 τρίωρα μαθήματα ή 1 τετράωρο μάθημα ανά ακαδημαϊκό έτος. O επιτυχών υποψήφιος θα τοποθετηθεί στο Τμήμα που θα θεωρηθεί ότι είναι το πιο κατάλληλο λαμβάνοντας υπόψη τις προπτυχιακές-μεταπτυχιακές του σπουδές (Βιολογικών Επιστημών/ Μαθηματικών/ Χημείας/ Φυσικής/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών/ Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής/ Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος) και συναφή αντικείμενα, καθώς επίσης και τα τρέχοντά του ενδιαφέροντα. Στην περίπτωση που το πτυχίο(ΒSc) είναι στο πεδίο της Γεωλογίας, ο υποψήφιος θα τοποθετηθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών, λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Eλληνική. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται. Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε: Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15) €61.830,60 - €84.295,77 Μισθοδοτική τοποθέτηση μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εκλέγονται στις θέσεις του Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή. Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφούμενο με τον «περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014», Ν.73(Ι)/2014, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/6/2014, υποχρεούται να τοποθετεί μισθοδοτικά τους νεοεκλεγέντες με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4Α(1) ως ακολούθως: «Διοριζόμενος, ο οποίος δεν απασχολείται στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο μισθό της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, τη χαμηλότερη αυτή μισθοδοσία. Νοείται ότι … » Με βάση τα πιο πάνω, υποψήφιος για διεκδίκηση ακαδημαϊκής θέσης, ο οποίος δεν απασχολείται στην Κρατική Υπηρεσία ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εκλέγεται/διορίζεται στη θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 4Α(1) του Νόμου Ν.73(Ι)/2014, θα λάβει τη χαμηλότερη μισθοδοσία υφιστάμενου Ακαδημαϊκού ο οποίος έχει πρόσφατα ανελιχθεί στη θέση Επίκουρου Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή (USB sticks) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων: 371 I. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: Το επιστημονικό πεδίο και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής. II. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα. III. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις). IV. Κατάλογο δημοσιεύσεων. V. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων. VI. Aντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο. VII. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (3 Οκτωβρίου 2016). Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, Τηλ. 22894158/4155, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 2.00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 3 Οκτωβρίου 2016. Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 3 Οκτωβρίου 2016), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας. Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/8/2016 μέχρι και 19/8/2016 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22 89 4158/4155) ή στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (00357 22 89 2880).