ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

6 10 99
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 10 6 99

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Μουσικών στις πιο κάτω θέσεις:  Κορυφαίου Μουσικού στα Βιολοντσέλα  Κορυφαίου Μουσικού στα Όμποε  Μουσικού στα Β΄ Βιολιά (tutti). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άτομα τα οποία έχουν άδεια εργασίας σε χώρες μέλη. Ημερομηνίες ακροάσεων: (Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ώρα έναρξης των ακροάσεων) Για Κορυφαίο Μουσικό στα Βιολοντσέλα Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 Για Κορυφαίο Μουσικό στα Όμποε Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 Για Μουσικό στα Β΄ Βιολιά (tutti) Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 Χώρος διεξαγωγής ακροάσεων: Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ, Πύλη Πάφου, Λευκωσία, Γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 1. Βιογραφικό Σημείωμα. 2. Αντίτυπα πτυχίων και διπλωμάτων. 3. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (www.cyso.org.cy). 4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την αυθεντικότητα των στοιχείων που αναφέρει στην αίτησή του. 5. Δήλωση έργων που θα ερμηνεύσει ο υποψήφιος στην ακρόαση και δήλωση αν θα έχει πιανίστα της δικής του επιλογής ή αν χρειάζεται να του παρέχει το Ίδρυμα. Οι ακροάσεις θα διενεργηθούν από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για τις θέσεις του τσέλου και του όμποε και από Πενταμελή για τη θέση του βιολιού, με Πρόεδρο τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Στην ακρόαση επιτρέπεται να παρευρίσκονται, ως ακροατές, μόνο μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Ύστερα από την ακρόαση όλων των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, τα μέλη της Επιτροπής θα συνεδριάσουν και θα βαθμολογήσουν τον κάθε υποψήφιο με βαθμολογία σε κλίμακα από 1 (ένα) έως 10 (δέκα). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα παρευρίσκεται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη βαθμολογία, ένας εκπρόσωπος του Σωματείου των Μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Μετά τη λήξη του 1ου Γύρου η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταρτίσει και θα ανακοινώσει πίνακα των επιτυχόντων οι οποίοι θα συνεχίσουν στο 2ο Γύρο. Μετά τη λήξη του 2ου Γύρου, η Εξεταστική Επιτροπή θα ανακοινώσει τον υποψήφιο που έχει προσληφθεί. Οι τρεις επιτυχόντες (ένας στο κάθε όργανο) θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν καθήκοντα από την 1 η Οκτωβρίου 2016 ή, το αργότερο από 1η Ιανουαρίου 2017. Και για τις τρεις θέσεις ισχύει η δοκιμαστική περίοδος ενός έτους. Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στο p.hadjiprocopi@cyso.org.cy , με την ένδειξη: ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεχτές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyso.org.cy, στο p.hadjiprocopi@cyso.org.cy και στα τηλέφωνα +357 22463144 και +357 22463101. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ: Εξεταστέα ύλη για τη Θέση του Κορυφαίου στα Βιολοντσέλα: Πρώτος γύρος 1.  J. S. Bach: Δύο μέρη (αργό και γρήγορο) από Σουίτα για σόλο βιολοντσέλο, της επιλογής του υποψηφίου  J. Haydn: Κοντσέρτο για Τσέλο αρ. 2, σε ρε μείζονα (1ο μέρος με cadenza) 387 2. Πρώτο μέρος (με cadenza, αν υπάρχει) ενός από τα παρακάτω Κοντσέρτα:  A. Dvorak: Κοντσέρτο για Τσέλο σε Σι ελάσσονα, έργ. 104  E. Elgar: Κοντσέρτο για Τσέλο σε Μι ελάσσονα, έργ. 85  R. Schumann: Κοντσέρτο για Τσέλο σε Λα ελάσσονα, έργ. 129  P. I. Tchaikovsky: Παραλλαγές σε ένα θέμα ροκοκό για Βιολοντσέλο και Ορχήστρα, έργ.33 (ολόκληρο) Δεύτερος γύρος  Αποσπάσματα ορχηστρικών έργων  Εκ πρώτης όψεως (sight reading) *Τα αποσπάσματα των ορχηστρικών έργων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, www.cyso.org από τις 16 Αυγούστου 2016. Εξεταστέα ύλη για τη Θέση του Κορυφαίου στα Όμποε: Πρώτος γύρος  W. Mozart: Κοντσέρτο για Όμποε και Ορχήστρα, σε Ντο μείζονα, K.314 (285d), (1ο μέρος με cadenza)  R. Strauss: Κοντσέρτο για Όμποε και Ορχήστρα, σε Ρε μείζονα, TrV 292 (AV 144), (ολόκληρο με cadenza) Δεύτερος γύρος  Αποσπάσματα ορχηστρικών έργων  Εκ πρώτης όψεως (sight reading) *Τα αποσπάσματα των ορχηστρικών έργων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, www.cyso.org από τις 16 Αυγούστου 2016. Εξεταστέα ύλη για την Θέση Μουσικού στα B΄ Βιολιά: Πρώτος γύρος 1. Το πρώτο μέρος ενός από τα επόμενα Κοντσέρτα (με cadenza):  H. Wieniawsky: Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα αρ. 2 σε Ρε ελάσσονα, έργ. 22  F. Mendelssohn: Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα σε Μι ελάσσονα, έργ. 64  M. Bruch: Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα αρ. 1, σε Σολ ελάσσονα, έργ. 26 2. Το πρώτο μέρος ενός από τα επόμενα Κοντσέρτα για βιολί του W. A. Mozart:  W. A. Mozart: Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα αρ. 3, σε Σολ μείζονα, KV 216  W. A. Mozart: Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα αρ. 4, σε Ρε μείζονα, KV 218  W. A. Mozart: Κοντσέρτο για Βιολί και Ορχήστρα αρ. 5, σε Λα μείζονα, KV 219 Δεύτερος γύρος  Αποσπάσματα ορχηστρικών έργων  Εκ πρώτης όψεως (sight reading) *Τα αποσπάσματα των ορχηστρικών έργων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, www.cyso.org από τις 16 Αυγούστου 2016. 

Ετικέτες

αγορα εργασιας Αισθητική αισθητικός ΑΝΑΔ Ανοικτές προσφορές Δημοσίου ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ αργίες ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Άτομο για καθάρισμα ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ βοηθός κουζίνας ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΒARMAID Γενικός Ελεγκτής γκαρσόνι ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Διευθυντή Τροφίμων & Ποτών ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εθνική Φρουρά Ειδικός Επιστήμονας ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Επίδομα τέκνου 2015 Εργασια Εργάτες ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ Ζητούνται φοιτητές/τριες θεσεις εργασίας ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ καθαρίστρια καθηγητής ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ Κομμωτηριο Κομμωτική Κουζίνα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κυπριακή Δημοκρατία Λάρνακα Λειτουργό διαχείρισης γραφείου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ Λεμεσό Λευκωσία μάγειρας μάγειρες μάγειρισες μάγειροι ΜΑΙΑ Μακιγιάζ Μανικιούρ Μεταπτυχιακός Συνεργάτης ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ μοντέλα ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Νομοθεσίες ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Ξενοδοχείο στο Τρόοδος οδηγοί διανομής φαγητού οδηγος λεωφορειου κυπρος ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Πάφο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Πέργαμος Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται Προσωρινή πωλητές/τριες ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ Πωλητής ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Πωλήτριες σερβιτόρες σερβιτόρους Σκυβαλλα ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΝΥΧΙΩΝ τηλεφωνήτρια ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ & ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υπηρεσία μεταφορών Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Άμυνας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Bar barman Cooks Delivery Driver EEE ergasia ergodotisi FAQ Graphic Designer HAIR&BEAUTY SPA Head Chef Kitchen staff Lidl mtn Nurse PUBLIC Service Software Developer Sous Chef Sports Direct Stephanis TRAILER DRIVER
 
Top