Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στo «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας.

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στo «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας.

6 10 99
Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στo «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας. 10 6 99

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στo «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας.

Αρ. διαγωνισμού: 21/2016
Ο Δήμος Αγίας Νάπας διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για διδασκαλία στο «Ανοικτό Σχολείο» κατά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 για τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
Κατάλογος Α:
 • Γαλλική Γλώσσα
 • Ιταλική Γλώσσα
 • Ισπανική Γλώσσα
 • Ζωγραϕική
 • Λογιστική
 • Μαγειρική
 • Μαγειρική για παιδιά
 • Ζαχαροπλαστική
 • Εκμάθηση κιθάρας, μπουζουκιού, βιολιού κ.α. μουσικών οργάνων
 • Καλαθοσϕαίριση
 • Πετοσϕαίριση
 • Ποδόσϕαιρο
 • Αερόβια Άσκηση
 • Ποδηλασία – Μαθαίνω να κυκλοϕορώ με ασϕάλεια
 • Ορθοϕωνία – Φωνητική
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Σύγχρονος Χορός
 • Χορός Hip Hop
 • Ρυθμική Γυμναστική
Κατάλογος Β:
 • Σκάκι
 • Βελονάκι – Σμίλες
 • Κατασκευές με πηλό
 • Ζαχαροδημιουργίες για παιδιά και ενήλικες
 • Χορός Break Dance
 • Κηπουρική – Κηποτεχνία – Δεντροκομία
 • Αγιογραϕία
 • Καλαθοπλεκτική
 • Ικεπάνα
 • Νοηματική Γλώσσα
 • Οροϕοκομία
 • Τραπεζοκομία
 • HACCP – Σύστημα υγιεινής και ασϕάλειας τροϕίμων και ποτών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Περιγραϕή του αντικειμένου της σύμβασης:
Διδασκαλία/Προσϕορά υπηρεσιών σε διάϕορες ηλικιακές ομάδες (από 3 ½ ετών και άνω) σύμϕωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της κάθε Θεματικής Ενότητας σε 28 – 30ενενηντάλεπτα μαθήματα, 1 ϕορά την εβδομάδα ή 56– 60εξηντάλεπτα μαθήματα , 2 ϕορές την εβδομάδα ή 28– 30εξηντάλεπτα μαθήματα, 1 ϕορά την εβδομάδα, από τις 03/10/2016 – 31/05/2017.
Οι ενδιαϕερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:
1.(ι) Για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Α: Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμαή δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής από το ΚΥΣΑΤΣ στη Θεματική Ενότητα που αιτούνται να διδάξουν ή άλλο συναϕή δίπλωμα/πτυχίο.
Για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Β: Δεν απαιτούνται σπουδές αλλά επαρκής κατάρτιση και ενασχόληση με το θέμα. Οι ενδιαϕερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν Φάκελο Κατάρτισης και Επιτευγμάτων (portfolio). Σε περίπτωση που ένας υποψήϕιος υποβάλει αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ τίτλο σπουδών στο θέμα που αιτείται να διδάξει, θα θεωρείται ότι κατέχει πρόσθετο προσόν.
(ιι) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
4. Εμπειρία στο χειρισμό και στην εκπαίδευση ομάδων πολύ μικρών ηλικιών (από 3 ½ ετών).
5. Εκπαιδευτική πείρα σχετική με το αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
6. Να είναι αρκετά καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, e-mail και γενικά στη διαχείριση και μετατροπή ηλεκτρονικών δεδομένων).
Καθήκοντα και Υποχρεώσεις:
Στα καθήκοντα και υποχρεώσεις για διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων στο «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
 • Ετοιμασία αρχικού προγραμματισμού δραστηριοτήτων για τη σχολική χρονιά και υποβολή τελικής έκθεσης δραστηριοτήτων με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά θα καθοριστούν.
 • Τήρηση και ενημέρωση εγγράϕων (παρουσιολόγια, στοιχεία εκπαιδευομένων κ.α.).
 • Παράδοση των εγγράϕων στο/η συντονιστή/ρια του «Ανοικτού Σχολείου».
 • Ευθύνη προστασίας και ασϕάλειας του κάθε εκπαιδευόμενου κατά το χρόνο παραμονής του στο χώρο διεξαγωγής της Θεματικής Ενότητας.
 • Ευθύνη προστασίας, ασϕάλειας και υγιεινής των χώρων στους οποίους διεξάγονται οι Θεματικές Ενότητες, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής.
 • Συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με το/η συντονιστή/ρια του «Ανοικτού Σχολείου» και άμεση ενημέρωση του/ης για οποιοδήποτε θέμα αϕορά την ομαλή λειτουργία του «Ανοικτού Σχολείου».
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το «Ανοικτό Σχολείο» (καλλιτεχνικές, αποκριάτικες, εκθέσεις, παραστάσεις, εκδρομές, διαγωνισμούς κ.α.)
Ωράριο Παροχής Υπηρεσιών :
03/10/2016 – 31/05/2017
Μέρες και ώρες λειτουργίας «Ανοικτού Σχολείου»:
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 13:00, 15:00 – 21:00 & Σάββατο 9:00 – 13:00
Αμοιβή:
Το ύψος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Σύμβαση, ανά χρονική περίοδο διδασκαλίας (διάρκεια 60’), καθορίζεται στο ποσό των €20 και ανά χρονική περίοδο διδασκαλίας (διάρκεια 90’) καθορίζεται στο ποσό των €30, χωρίς οποιοδήποτε άλλο όϕελος π.χ. (οδοιπορικά, κοινωνικές ασϕαλίσεις,άδειες απουσίας, κ.α) .
Η αγορά υπηρεσιών θα γίνεται αναλόγως των διαθέσιμων ομάδων. Οι ενδιαϕερόμενοι που θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το πρόγραμμα που θα σχεδιαστεί.
Ο Επιτυχών αιτητής/αιτήτρια θα υπογράψει συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών με το Δήμο.
Οι αιτητές / αιτήτριες θα πρέπει να εκϕράσουν γραπτώς το ενδιαϕέρον τους προς το Δήμο Αγίας Νάπας (Τ.Θ. 30026, 5330 Αγία Νάπα τηλ. 99104580), μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. μαζί με σύντομο βιογραϕικό σημείωμα και αντίγραϕα των τίτλων σπουδών/ϕάκελο κατάρτισης και επιτευγμάτων (portfolio). Οι άρρενες αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτήν. Η επιστολή να απευθύνεται στο Δήμο Αγίας Νάπας , οδός Αγίας Μαύρης 25 – 5330 Αγία Νάπα , για τη θέση του Εκπαιδευτή/τριας συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (τίτλος Θεματικής Ενότητας), και να βρίσκεται σε κλειστό ϕάκελο.
Για πληροφορίες αποτείνεστε στο 99104580 / 99224193

Ετικέτες

αγορα εργασιας Αισθητική αισθητικός ΑΝΑΔ Ανοικτές προσφορές Δημοσίου ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ αργίες ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Άτομο για καθάρισμα ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ βοηθός κουζίνας ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΒARMAID Γενικός Ελεγκτής γκαρσόνι ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Διευθυντή Τροφίμων & Ποτών ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εθνική Φρουρά Ειδικός Επιστήμονας ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Επίδομα τέκνου 2015 Εργασια Εργάτες ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ Ζητούνται φοιτητές/τριες θεσεις εργασίας ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ καθαρίστρια καθηγητής ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ Κομμωτηριο Κομμωτική Κουζίνα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κυπριακή Δημοκρατία Λάρνακα Λειτουργό διαχείρισης γραφείου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ Λεμεσό Λευκωσία μάγειρας μάγειρες μάγειρισες μάγειροι ΜΑΙΑ Μακιγιάζ Μανικιούρ Μεταπτυχιακός Συνεργάτης ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ μοντέλα ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Νομοθεσίες ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Ξενοδοχείο στο Τρόοδος οδηγοί διανομής φαγητού οδηγος λεωφορειου κυπρος ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ/ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου Πάφο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Πέργαμος Ποιο είναι το ύψος του κατώτατου μισθού ποια επαγγέλματα καλύπτει και πότε αναπροσαρμόζεται Προσωρινή πωλητές/τριες ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ Πωλητής ΠΩΛΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ/ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Πωλήτριες σερβιτόρες σερβιτόρους Σκυβαλλα ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ΝΥΧΙΩΝ τηλεφωνήτρια ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ & ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υπηρεσία μεταφορών Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Άμυνας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Bar barman Cooks Delivery Driver EEE ergasia ergodotisi FAQ Graphic Designer HAIR&BEAUTY SPA Head Chef Kitchen staff Lidl mtn Nurse PUBLIC Service Software Developer Sous Chef Sports Direct Stephanis TRAILER DRIVER
 
Top