Θέσεις στο δημόσιο Κυπρος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Θέσεις στο δημόσιο Κυπρος

Θέσεις Εργασίας Στο Κυπριακό Δημόσιο - Government Jobs -

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης αλλά και μέσω δελτίων τύπου η Κυπριακή Δημοκρατία απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντας ώστε να καλυφτούν οι κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία.

1. Κενή θέση Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 549 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.9.2016 έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101), όχι αργότερα από τις 17.10.2016.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί/προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση.

2. Κενές θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 550 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.9.2016 έχουν προκηρυχτεί για πλήρωση δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ. 22670101), όχι αργότερα από τις 17.10.2016.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ (δύο θέσεις)

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (μία θέση)

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (δύο θέσεις)

Δ. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (μία θέση)

Ε. ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (μία θέση)

Κύριοι όροι Σύμβασης Πλήρης απασχόληση στη βάση ιδιωτικής σύμβασης εργασίας χρονικής διάρκειας 5 ετών. Η εργοδότηση για τους πρώτους έξι (6) μήνες θα είναι επί δοκιμαστικής βάσης αρχομένης από την ημερομηνία πρόσληψης όπως καθορίζεται στην ιδιωτική σύμβαση εργασίας.

Οι όροι εργοδότησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του μέλους του προσωπικού περιλαμβάνονται στη σύμβαση εργασίας και συμπληρώνονται από την περί του Προσωπικού του Φορέα (Αρμοδιότητες, Καθήκοντα, Προσλήψεις και Πειθαρχικός Έλεγχος) Οδηγία του 2013 (Κ.Δ.Π. 351/2013) όπως τροποποιήθηκε. (http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page08_gr/page08_gr?OpenDocument) 660

Οι ετήσιες απολαβές, τα καθήκοντα και ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, γενικά και ειδικά για κάθε θέση περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πιο πάνω Οδηγίας. Γενικές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμοhttps://finomb.applicantstack.com/x/openings, μέχρι την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο με βάση τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στο σχετικό έντυπο. Αντίγραφα δικαιολογητικών πιστοποιητικών θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού εντύπου δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα για τα αναφερόμενα στην αίτησή τους προσόντα και πείρα. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων δυνατόν να περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ή/και προφορική/ες συνέντευξη/εις.

Στο τελικό στάδιο επιλογής, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και πείρα και θεωρηθούν ως οι επικρατέστεροι με βάση τη σειρά κατάταξής τους στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί για τη θέση. Καμία πρόσληψη δεν μπορεί να γίνει σε πρόσωπο που δε διαθέτει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί για τη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22714139.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου