ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015. Ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η Μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή Κ λ ί μ α κ α : Κλίμακα 7 - ( 39.120,72 Χ 2098,44 (12) – 64.302). Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού/ης που θα διοριστεί, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των Περί Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε υ θ ύ ν ε ς : (α) Υπεύθυνος προς τον Γενικό Διευθυντή για την οργάνωση, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία ενός ή και περισσοτέρων Τμημάτων του Οργανισμού. Ετοιμάζει μελέτες για τις εργασίες και δραστηριότητες του Οργανισμού, για τη διαμόρφωση και άσκηση πολιτικής επί θεμάτων που σχετίζονται με την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τον Οργανισμό, τη χορήγηση δανείων, την προβολή, διαφήμιση, προγραμματισμό και ανάπτυξη των εργασιών του Οργανισμού. Μεριμνά για την ετοιμασία, συλλογή και τήρηση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων ή και την οργάνωση και τήρηση κατάλληλου λογιστικού συστήματος και την ετοιμασία του Προϋπολογισμού και άλλων Εκθέσεων ή Καταστάσεων. (β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τα οποία αναθέτονται σε αυτόν. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ ό ν τ α : (α) Μέλος ενός αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος το οποίο ήθελε κριθεί από τον Οργανισμό ως ισοδύναμο ή/και Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλο θέμα π.χ. Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τραπεζικά ή άλλο συναφές θέμα. (β) Ευρεία πείρα και διοικητική ικανότητα. (γ) Ικανότητα να εποπτεύει και ελέγχει προσωπικό. (δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, λεπτότητα και ευθυκρισία. (ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. (στ)Πείρα σε Τραπεζικά ή συναφή Ιδρύματα ή Οργανισμούς και/ή Μεταπτυχιακές Σπουδές θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν. Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017. Αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που απαιτούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντων, δεν θα ληφθούν υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503507 και 22503333, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, hfc@hfc.com.cy

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ