ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή
Λιμανιού, μια για το Λιμάνι Λεμεσού και μια για το Λιμάνι Λάρνακας. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α14(Ι): €41.810,25 – 43.610,92 – 45.411,60 – 47.212,28 –49.012,96 – 50.813,64 –
52.614,31 – 54.414,99. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από
σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που
εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Λιμανιού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα
απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και συντονισμό όλων των υπηρεσιών του λιμανιού, στο οποίο
θα τοποθετηθεί, καθώς και για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην περιοχή λιμανιού της
δικαιοδοσίας του ή/και σε λιμενικές περιοχές, που θα του ανατεθούν.
(β) Υπεύθυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου καθόσον αφορά φάρους,
σημαντήρες, χαρτογραφήσεις, έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών κλπ.
(γ) Συντονίζει τις δραστηριότητες της Αρχής μ’ αυτές άλλων συνδέσμων, οργανώσεων ή ατόμων, που
απασχολούνται ή χρησιμοποιούν τις λιμενικές υπηρεσίες, καθώς και των διάφορων κυβερνητικών υπηρεσιών,
που βρίσκονται μέσα στο λιμενικό χώρο.
(δ) Κατανέμει το προσωπικό ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του λιμανιού και, με βάση τις γενικές κατευθύνσεις
που θα του δίνονται, καθορίζει τις λεπτομέρειες της υπερωριακής εργασίας, που ενδεχόμενα θα χρειαστεί.
(ε) Φροντίζει για τη διατήρηση καλών εργατικών σχέσεων με τις διάφορες Συντεχνίες.
 (στ) Ενημερώνει έγκαιρα την προϊστάμενη αρχή και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων, που
δημιουργούνται αναφορικά με τη λειτουργία του λιμανιού και παίρνει μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων
αυτών.
(ζ) Ενεργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες ως αντιπρόσωπος της Αρχής για τη διασφάλιση των συμφερόντων της
στη λιμενική περιοχή.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν στα
Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Δημόσια Διοίκηση, στα Εμπορικά, στη Λογιστική, στα
Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister-at-Law), στη Μηχανική (οποιουδήποτε κλάδου)∙
(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)·
ή
(ii) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α’ Τάξης ή ισότιμο προσόν.
271
(β) Δεκαετής τουλάχιστον διοικητική και οργανωτική πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον
πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση,
συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(γ) Πολύ καλή γνώση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία λιμανιών ή και ναυτιλιακών επιχειρήσεων ή/και συναφών
υπηρεσιών.
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ψυχραιμία και ευθυκρισία.
(ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο
απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε
μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης∙ και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεδομένου ότι η Αρχή, ασκώντας τις εξουσίες που
παρέχονται σ’ αυτήν δυνάμει του άρθρου 19(6) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 έως 2016, καθόρισε
τις πιο πάνω θέσεις ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη
διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(στ) και (ζ) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων)
Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των
δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία εκτός αν έχει απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.
6. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης στην ιστοσελίδα της Αρχής
www.cpa.gov.cy. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται κατά πόσον αυτή υποβάλλεται για τη θέση του
Διευθυντή Λιμανιού Λεμεσού ή για τη θέση του Διευθυντή Λιμανιού Λάρνακας. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην
Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση Λεωφόρος
Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη
Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 15 Μαΐου
2017.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται:
 Αρχή Λιμένων Κύπρου
 Αίτηση για θέση Διευθυντή Λιμανιού ………… (να δηλωθεί κατά πόσον η αίτηση αφορά τη Λεμεσό ή τη Λάρνακα).
7. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών
προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου
απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και
η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά
(αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.
8. Αιτήσεις από μέρους υπαλλήλων της Αρχής θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται
στην παράγραφο 6 ανωτέρω, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊστάμενους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.