Η Αρχή Λιμένων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανι- κού - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανι- κού

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία.
Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι Α9: €22.279,24 – 23.353,34 – 24.427,43 – 25.501,53
– 26.575,62 – 27.649,72 – 28.723,81 – 29.797,91 – 30.872,00 και Α11: €29.687,38 – 30.887,82
– 32.088,27 – 33.288,72 – 34.489,16 – 35.689,61 – 36.890,05 – 38.090,50 – 39.290,95 και Α12:
€32.941,34 – 34.481,37 – 36.021,40 –37.561,43 – 39.101,46 – 40.641,49 – 42.181,53 –
43.721,56 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυ-
ξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμα-
ριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε και-
ρό.

Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης και τα απαι-
τούμενα προσόντα καθώς και έντυπα αιτήσεων (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5) είναι διαθέσιμα στην ιστο-
σελίδα της Αρχής στο www.cpa.gov.cy καθώς και στα Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία τηλ.
22847196 και 22817200, στη Λάρνακα τηλ. 24815225 και στη Λεμεσό τηλ. 25207112. Η θέση
θα δημοσιευθεί επίσης και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 28ης Απρι-
λίου 2017.
Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να παραδοθούν με το χέρι στα Κεντρικά Γρα-
φεία της Αρχής στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Λεμεσού 5 (5ος όροφος), ή να αποσταλούν μέσω
του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου,
Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.