ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώ-
νουν ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση Κοινοτικής Ενίσχυσης στα πλαίσια εφαρμο-
γής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 657/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά στο πιο πά-
νω Μέτρο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πιο πάνω Κανονισμού και που έχουν καταναλωθεί από
τους μαθητές στα σχολεία και νηπιαγωγεία κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέ-
χρι 30 Απριλίου 2017. Δικαίωμα για υποβολή αιτήσεων έχουν οι προμηθευτές οι οποίοι
έχουν εξασφαλίσει έγκριση για συμμετοχή στο Σχέδιο και οι οποίοι έχουν μειώσει τις τιμές
τους προς τα σχολικά ιδρύματα (κυλικεία) με το ποσό της Κοινοτικής Ενίσχυσης.
Για παραδόσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Απριλίου 2017, οι αι-
τητές/προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα
Γεωργίας στη διεύθυνση: γωνία Ναυαρίνου και Σαριπόλου 1, 1100 Αγ. Ανδρέας, Λευκωσία
(τηλ: 22606442, 22606408, 22606422), το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017.