ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Έληξε η προθεσμία) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Έληξε η προθεσμία)

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.5.2017, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 12:00 ΣΤΙΣ 14:00


Πλήρωση Κενών Θέσεων
(Γνωστοποίηση ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Αρ. Α/2-2017)
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (οδός Ευαγγελιστρίας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία). Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1)    Δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Δικτύου (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Δικτύου), Κλίμακα Ν3 (4.355,22x232,37-6.678,92x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α)       Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία
(β)       Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
(γ)        Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(δ)        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Σημ. Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

2)  Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά) (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας(Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)), Κλίμακα Ν3 (4.355,22x232,37-6.678,92x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 (α)      Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία και
(β)       Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να έχουν διδαχθεί θέματα σχετικά με την Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Εκμετάλλευση Ηλεκτρικής Ενέργειας
(γ)        Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής 
(δ)        Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(ε)        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Σημ. Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

3)    Δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Αγοράς (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Αγοράς), Κλίμακα Ν3 (4.355,22x232,37-6.678,92x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α)       Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία
(β)       Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής
(γ)        Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(δ)        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

4)    Τριών (3) κενών θέσεων Λειτουργού Αγοράς (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Αγοράς Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α)       Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Μηχανολογία, Φυσική, Μαθηματικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων
(β)       Μέλος του ΕΤΕΚ ή Μέλος οποιουδήποτε άλλου Σώματος, εφόσον απαιτείται για σκοπούς εξάσκησης επαγγέλματος
(γ)        Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(δ)        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

5)  Δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Πληροφορικής Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 (α)      Πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα στην Πληροφορική  ή την Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή τέτοιο άλλο ακαδημαϊκό προσόν το οποίο κατά την κρίση της Αρχής μπορεί να θεωρηθεί ισότιμο
(β)       Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Μηχανικής, περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής στη Μηχανική της Πληροφορικής
(γ)        Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(δ)        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

6)  Μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών Α΄), Κλίμακα Ν3Α (3.502,62x189,66-5.968,20x259,71-8.500,31x333,18-9.458,84) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 (α)      Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Νομικά (περιλαμβανομένου του  Barrister-at-Law)
(β)       Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα
(γ)        Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

7)  Τριών (3) κενών θέσεων Τεχνικού Πληροφορικής, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:1.831,62x92,27-2.938,86-Α5:2.417,67x153,78-4.263,03-Α7:3.588,06x179,40-5.382,06-Α8:3.881,94x189,66-5.968,20)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 (α)      Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πληροφορική
(β)       Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση  της Αγγλικής γλώσσας
(γ)        Άδεια οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας «Β»

 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ισχύουν για όλες τις θέσεις)

(α)       Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα
(β)       Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους)

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:
(α)       Να πετύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της ΑΗΚ
(β)       Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα
(γ)        Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ
Αρ.ΕΡ.014 (ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση)  η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ της Παρασκευής, 5 Μαΐου 2017:
 • στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία
και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:
 • Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία
 • Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός
 • Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα
 • Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:
8:00-13:45 (Δευτέρα – Παρασκευή)
15:00-17:15 (Τρίτη)

Την Παρασκευή 5.5.2017, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ.
Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑγια κάθε αίτηση ξεχωριστά και θα εκδίδεται σχετική απόδειξηΣημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Παρασκευή 5.5.2017, και ώρα 12:00μ (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).  Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για πρόσληψη καθώς και τα Σχέδια Υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων, στα οποία αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201648 ή 22201611.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
 1. Ακαδημαϊκά Προσόντα
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΕΤΕΚ (όπου εφαρμόζεται)
 3. Επίσημη αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχει διδαχθεί ο αιτητής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών (όπου εφαρμόζεται)
 4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
 5. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
 6. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
 7. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας
 8. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 9. Άδεια Οδήγησης (όπου εφαρμόζεται)

Σημ.:    Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.   Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις.  Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων.  Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008).
Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ  διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους.  Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ. 
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου Ν.10(ΙΙ)/2017 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ