ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εθνικής Εποπτικής Αρχής, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη, οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Εθνικής Εποπτικής Αρχής (ΕΕΑ). (β) Υποβάλλει εισηγήσεις και μεριμνά για την ετοιμασία προσχεδίων κανονισμών για θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητες της ΕΕΑ. (γ) Είναι υπεύθυνος για την έκδοση, ανανέωση, αναστολή ή ακύρωση πιστοποιητικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΦΠΥΑ) και πιστοποιητικών Παροχής Εκπαίδευσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και αδειών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. (δ) Αποδέχεται αλλαγές Συστημάτων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας. (ε) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, μελέτες και σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑ. (στ) Μεριμνά για την εφαρμογή της περί ΕΕΑ εθνικής νομοθεσίας, καθώς και την εφαρμογή της σχετικής Κοινοτικής Νομοθεσίας. (ζ) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των απαιτουμένων ελέγχων, επισκοπήσεων και επιθεωρήσεων των ΦΠΥΑ και Εκπαιδευτικών Φορέων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, για τη διαπίστωση της συνεχούς συμμόρφωσης με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, καθώς και για την ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και εισηγείται την επιβολή κυρώσεων. (η) Μεριμνά για τη διακρίβωση καταλληλότητας και κοινότητας Αναγνωρισμένων Οργανισμών πριν την ανάθεση σε αυτούς ελέγχων εκ μέρους της Αρχής. (θ) Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ΕΕΑ των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αυτό απαιτείται. (ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. (Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 2. Πτυχίο/Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας με ειδικότητες σχετικές με τις Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον : - Έλεγχο Αεροδρομίου. - Έλεγχο Προσέγγισης. - ΄Ελεγχο Περιοχής. - Έλεγχο Περιοχής με Ραντάρ ή Έλεγχο Προσέγγισης με Ραντάρ. 2 3. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ή/και στην εποπτεία υπηρεσιών αεροναυτιλίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. 4. Πολύ καλή γνώση διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, της σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας περί Πολιτικής Αεροπορίας, των Προτύπων και Συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και των Απαιτήσεων Ασφάλειας του Eurocontrol. 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 7. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της δεκαετούς απαιτούμενης στην παράγραφο (3) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα. Σημ.: Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 26 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy. 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ. 15.21.001.021.009.030.003)