ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΦΩΣ,
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: (1) χρόνος με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Κωδικός Αίτησης: FOSS2017SS-05
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου
Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα. Ο
υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας που
χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140 ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ηλεκτρολογία με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο.
 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) με θέμα σχετικό με το ευρύτερο πεδίο συστημάτων
ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου ή/και συστημάτων ηλεκτρονικής ισχύος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επίσης, η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και η έφεση τους για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πείρα σε ερευνητικά προγράμματα στους πιο κάτω τομείς θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν:
 Προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρικού δικτύου
 Σχεδιασμός ή/και κατασκευή ή/και λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου
 Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία τεχνολογιών για «έξυπνα» δίκτυα και μικροδίκτυα
 Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 Υποδομή κατανεμημένης παραγωγής / πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου λύσεων και τεχνικών διασύνδεσης /
ενσωμάτωσης
 Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 Ερευνητικό έργο σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθείσα πεδία, που να τεκμηριώνεται με σχετικές δημοσιεύσεις
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο Ειδικός Επιστήμονας θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του
Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας και συγκεκριμένα της φωτοβολταϊκής
τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, ο επιτυχόν υποψήφιος αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:
 Διεξαγωγή έρευνας στην ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών στο δίκτυο
 Προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρικού δικτύου
 Σχεδιασμός ή/και κατασκευή ή/και λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου
 Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία τεχνολογιών για «έξυπνα» δίκτυα και μικροδίκτυα
 Ανάλυση δεδομένων
 Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων
 Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών τελειόφοιτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
 Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
 Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στην εκπαίδευση.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο σε ωριαία βάση, με δυνατότητα
ανανέωσης. Το κατώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €14,28 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό
€2000 με βάση τις 140 ώρες εργασίας) και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης σε €30,00
(που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €4.200 με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας και προσόντων καθώς
επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα
διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού
και παροχή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού, μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις pafiti.elisavet@ucy.ac.cy και foss.vacancies@gmail.com, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 3
Ιουλίου 2017. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης (FOSS2017SS-05).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Γεώργιο Η. Γεωργίου, τηλ: 22-892272
ή email: geg@ucy.ac.cy