ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 12 κενές μόνιμες θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823,
19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313,
27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488,
35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε
γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα
με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως
2015.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα
απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Ρυθμίζει την ασφαλή, κανονική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας μέσα σε Ζώνη
Αεροδρομίου, Ζώνη Ελέγχου και Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων. Ελέγχει την κίνηση αεροσκαφών,
προσώπων και οχημάτων στην Περιοχή Ελιγμών Αερολιμένα.
(β) Παρέχει πληροφορίες πτήσεων και συνεγείρει τις σωστικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς και διαδικασίες.
(γ) Συνεργάζεται στενά με το προσωπικό άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με έλεγχο εναέριας
κυκλοφορίας.
(δ) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημειώσεις:
(1) Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση με το σύστημα
εναλλασσόμενων φυλακών.
(2) Ο κάτοχος της θέσης που αποκτά την 4η
ή την 5η ειδικότητα είτε στον έλεγχο περιοχής με σύστημα
Ραντάρ, είτε στον έλεγχο προσέγγισης με σύστημα Ραντάρ, υποχρεούται, όταν του ζητηθεί, να
εκτελεί καθήκοντα ελέγχου περιοχής ή προσέγγισης, με σύστημα Ραντάρ.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Πτυχίο Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας με ειδικότητες σχετικές με τις υπηρεσίες του Τμήματος
Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας-
(α) Στον έλεγχο αεροδρομίου,
(β) στον έλεγχο προσεγγίσεως,
(γ) στον έλεγχο περιοχής.
(3) Ευκρινής άρθρωση και ευχέρεια λόγου.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και
ευθυκρισία.
(5) Επίπεδο υγείας όπως καθορίζεται από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
2
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή
των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε
μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής
των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο
Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην
Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(1) Υπάλληλοι που κατείχαν την προηγούμενη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, 2ης Τάξης, κατά
την 21.11.2000 τοποθετούνται, από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Συμπληρωματικού
Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 2) του 2001 (23.3.2001) και μετά, στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας
Α11 μόλις αποκτήσουν 4η
ειδικότητα είτε στον έλεγχο περιοχής με σύστημα Ραντάρ, είτε στον έλεγχο
προσέγγισης με σύστημα Ραντάρ, νοουμένου, όμως, ότι έχουν συμπληρώσει και πενταετή υπηρεσία
στη θέση αυτή ή/και στην προηγούμενη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, 2ης Τάξης. Σε
περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι αποκτήσουν την 4η
ειδικότητα προτού συμπληρώσουν
πενταετή υπηρεσία στη θέση, θα τους παραχωρούνται άμεσα δύο πρόσθετες προσαυξήσεις στην
Κλίμακά τους.
Υποσημ.: Ο όρος "υπάλληλοι" περιλαμβάνει και έκτακτους υπαλλήλους που εκτελούσαν τα
καθήκοντα της θέσης κατά την 21.11.2000, καθώς και υπαλλήλους που κατείχαν άλλη
μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία, εκτελούσαν όμως τα καθήκοντα Ελεγκτή Εναέριας
Κυκλοφορίας κατά την πιο πάνω ημερομηνία, η πενταετής, όμως, απαιτούμενη από τη
Σημείωση αυτή υπηρεσία θα λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού τους στην
οργανική θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας.
(2) Υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, εξαιρουμένων
των έκτακτων υπαλλήλων που εκτελούσαν τα καθήκοντα της θέσης κατά την 21.11.2000,
υποχρεούνται να αποκτήσουν-
(α) 4
η
ειδικότητα είτε στον έλεγχο περιοχής με σύστημα Ραντάρ, είτε στον έλεγχο προσέγγισης με
σύστημα Ραντάρ, μέσα σε 5 χρόνια από το διορισμό τους, και
(β) 5
η
ειδικότητα είτε στον έλεγχο περιοχής με σύστημα Ραντάρ, είτε στον έλεγχο προσέγγισης με
σύστημα Ραντάρ, μέσα σε 8 χρόνια από το διορισμό τους.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που οι εν λόγω υπάλληλοι αποκτήσουν την 4η ειδικότητα προτού
συμπληρώσουν πενταετή υπηρεσία στη θέση, θα τους παραχωρούνται από την ημερομηνία
απόκτησής της, δύο πρόσθετες προσαυξήσεις στην Κλίμακά τους. Σε περίπτωση δε που
αποκτήσουν και την 5η
ειδικότητα προτού συμπληρώσουν οκταετή υπηρεσία στη θέση, θα τους
παραχωρείται από την ημερομηνία απόκτησής της, ακόμα μια πρόσθετη προσαύξηση στην Κλίμακά
τους.
(3) Οι κάτοχοι της θέσης υποχρεούνται-
(α) Να διατηρούν σε ισχύ τις ειδικότητες των μονάδων που υπηρετούν·
(β) να παρακολουθούν μαθήματα και να παρακάθονται σε εξετάσεις αναγκαίες για απόκτηση ή
διατήρηση ειδικοτήτων·
(γ) να παρακολουθούν οποιαδήποτε σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα καθοριστεί.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο,
ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή
στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
3
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι
πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί
νομίμως από αυτές".
6. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα
λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα
πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση
της αναπηρίας τους.
7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη
επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής
υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 12 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να
συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που
προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου
απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων
διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση
στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(