ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ενδεδειγμένης ναυτιλιακής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. (β) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της Κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας, τη θέσπιση και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (εθνικής, ενωσιακής, διεθνούς), καθώς και τη σύναψη και την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων σχετικά με ναυτιλιακά θέματα, τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, τη ρύπανση των θαλασσών και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. (γ) Ασκεί κατά νόμο καθήκοντα Νηολογούσας Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεριμνά για την τήρηση του Κυπριακού Νηολογίου. (δ) Δυνάμει της ισχύουσας εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, μεριμνά για την καταμέτρηση και την επιθεώρηση πλοίων υπό Κυπριακή σημαία και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών (΄Ελεγχος του Κράτους σημαίας), καθώς και για τη διερεύνηση παραπόνων για παραβιάσεις ατομικών ή/και συλλογικών συμβάσεων εργασίας των ναυτικών και για την επιβολή διοικητικών προστίμων. (ε) Παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη της ναυτιλίας και τους όρους υπηρεσίας των ναυτικών και μεριμνά για την προσέλκυση, την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία ενδιαφερόμενων προσώπων στο ναυτικό επάγγελμα. (στ) Μεριμνά για το συντονισμό και την αποτελεσματική άσκηση του τεχνικού ελέγχου επί των αλλοδαπών πλοίων που προσεγγίζουν λιμένες της Δημοκρατίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) δυνάμει της ισχύουσας εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. (ζ) Εγκρίνει την ένταξη εταιρειών στο σύστημα φόρου χωρητικότητας για ορισμένες επιλέξιμες ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως την πλοιοκτησία, τη ναύλωση και τη διαχείριση πλοίων, στα πλαίσια του Κεκτημένου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας. (η) Παραχωρεί άδειες σε ιδιωτικούς ένοπλους φρουρούς να επιβιβάζονται σε υπό Κυπριακή σημαία πλοία για προστασία από πράξεις πειρατείας, δυνάμει της ισχούσας εθνικής νομοθεσίας. (θ) Συμβάλλει στη διαδικασία κήρυξης ζωνών ασφαλείας γύρω από τις εξέδρες εξόρυξης υδρογονανθράκων που λειτουργούν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης/Υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην εποπτεία τέτοιων ζωνών, δυνάμει της ισχύουσας διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας. (ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα τουλάχιστον από ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barristerat-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακές Σπουδές, Οικονομικά, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών. 2 (Σημ.: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ή (β) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς ή Μηχανικού Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς, αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, σε θέματα εμπορικής ναυτιλίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας- Σημειώσεις: (α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. (5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σ΄ ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 10 Ιουλίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy. 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ. 15.21.001.021.010.001.002)