ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2017 - 24/02/2017 - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 2017 - 24/02/2017ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 360/2012 ΕΕ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2017


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκηρύσσει το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας για το 2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς όπως υποβάλουν αιτήσεις, για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους για το 2017.

Οι δικαιούχοι ορίζονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου. Η Κρατική Ενίσχυση αφορά περίοδο 12 μηνών (Ιανουάριος-Δεκέμβριος).

Η προκήρυξη, το Σχέδιο, τα Παραρτήματα καθώς και το Έντυπο της Αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws. από τις  24 Φεβρουαρίου 2017.

Οι αιτήσεις σε 2 αντίτυπα, πρέπει να απευθύνονται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υποβληθούν με συστημένη επιστολή, στα κατά τόπους Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017  και ώρα 12 μ. σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται:

        1.   Η επωνυμία και η διεύθυνση του αιτούντος Φορέα.
         
2. «Αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος  για το 2017»

        3. Η διεύθυνση του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο οποίο θα κατατεθεί  η αίτηση.

Αιτήσεις οι οποίες δε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα δε θα γίνονται αποδεκτές.
         
Σημειώνεται ότι, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου