Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β' Τάξης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β' Τάξης

Εργοδότηση Μόνιμου Προσωπικού
1.   Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β' Τάξης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου που λειτουργεί εκτός της ιστοσελίδας της ΚΤΚ, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο https://onlinerecruitment.exelsyslive.com/?c=7848f5cb-37df-430d-b362-a50a8a20e4a4

2.   Η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των αιτητών είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και εκτελών την επεξεργασία η εταιρεία Exelsys Ltd η οποία θα διατηρήσει τα δεδομένα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί), κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης  επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων μετά την υποβολή γραπτού αιτήματος.

3.   Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα 24:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

4.   Ως  απόδειξη παραλαβής της αίτησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα.

5.   Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

6. Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως τα πιο κάτω:

(α) Σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες.

(β) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων.

7.   Κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α)  Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου