ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Οικονομολόγος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Οικονομολόγος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Οικονομολόγος (ΛΟΙΚ) Καθήκοντα και ευθύνες: Σε βάθος ανάλυση και παρακολούθηση τομέα ή τομέων της Κυπριακής Οικονομίας, της ζώνης του ευρώ ή/κ ...
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ


Οικονομολόγος (ΛΟΙΚ)

Καθήκοντα και ευθύνες:

Σε βάθος ανάλυση και παρακολούθηση τομέα ή τομέων της Κυπριακής Οικονομίας, της ζώνης του ευρώ ή/και άλλων οικονομιών.
Καταρτισμός προβλέψεων και ανάλυση μακροοικονομικών και νομισματικών μεγεθών.
Σύνταξη σημειωμάτων, μελετών και δοκιμίων εργασίας.
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Στατιστική ή Μαθηματικά.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα που άπτονται της Κυπριακής Οικονομίας ή/και της ζώνης του ευρώ.    
Είτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Διδακτορικός τίτλος στα συγκεκριμένα θέματα.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Επιπρόσθετα Προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

Άριστη γνώση της Κυπριακής Οικονομίας.
Πολύ καλή γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. R, Matlab) ή/και στατιστικά πακέτα (π.χ. STATA, EVIEWS).
Πολύ καλή γνώση σε προγράμματα που αφορούν βάσεις δεδομένων όπως SAS ή/και Advanced Excel.
Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Aιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί) κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

Αξιολόγηση υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου