ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Διαχείρισης Κινδύνων - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Διαχείρισης Κινδύνων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Διαχείρισης Κινδύνων – Εποπτεία (ΛΔΚΕ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Ανάπτυξη εποπτικών μοντέλων. Αξιολόγηση εργαλείων για τον εντοπισμό, αποτίμηση και δ ...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Διαχείρισης Κινδύνων – Εποπτεία (ΛΔΚΕ)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Ανάπτυξη εποπτικών μοντέλων.
Αξιολόγηση εργαλείων για τον εντοπισμό, αποτίμηση και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής και τήρησης των κατάλληλων υποδειγμάτων και μεθοδολογιών επιμέτρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου.
Παροχή υποστήριξης στο σχεδιασμό και τη διενέργεια ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων και επιμέλεια θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν διαχείριση κινδύνων.
Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων.
Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική ή Μαθηματικά / Στατιστική.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή Διαχείριση Κινδύνων ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή Μαθηματικά / Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά, και κατάλληλη πείρα σε θέματα διαχείρισης κινδύνων διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.                                                                                                                                                                                                                                   Είτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Διδακτορικός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή Διαχείριση Κινδύνων ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή Μαθηματικά / Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Επιπρόσθετα Προσόντα:

Επαγγελματικός τίτλος CFA ή PRM ή FRM θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου