ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων (ΛΡΕΙ) Καθήκοντα και Ευθύνες: Εποπτεία και ρύθμιση πιστωτικών και άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων. Διεξαγωγή εξε ...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων (ΛΡΕΙ)

Apply now

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Εποπτεία και ρύθμιση πιστωτικών και άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων.
Διεξαγωγή εξειδικευμένων ελέγχων.
Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων.
Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Λογιστικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μαθηματικά ή Στατιστική.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Λογιστικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μαθηματικά ή Στατιστική ή Νομικά ή στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη πείρα δύο ετών τουλάχιστον σε θέματα εποπτείας ή ελέγχου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή αναδιάρθρωσης δανείων ή καταπολέμησης παράνομου χρήματος ή ανάπτυξης και επεξεργασίας οικονομικών/τραπεζικών μοντέλων. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος.
Είτε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Διδακτορικός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Μαθηματικά ή στην Επιστήμη της Πληροφορικής.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Γενικές Πληροφορίες:

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο.

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 24:00.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων ύστερα από γραπτό αίτημα.

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν-

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό παράπτωμα.

 Αξιολόγηση Υποψηφίων:

 Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική εξέταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου