ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΚΕΑΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Thursday, 29 March 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΚΕΑΑ


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), καθώς και τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου 2018, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δεκαπέντε (15) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ.Α8) για την εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας για την περίοδο 2018-2020. Οι ανάγκες για την απασχόληση των επτά (7) εργοδοτουμένων αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Επέκταση της Εφαρμογής του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας και Λειτουργικότητας» και οι ανάγκες για την απασχόληση των οκτώ (8) εργοδοτουμένων αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης». Τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται πιο κάτω στα συνημμένα αρχεία:


Δημοσίευση Αιτήσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ENTIPO 1 AITISI GIA APOSXOLISI ORISMENOU XRONOU