ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α΄
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Α΄, Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας οι δύο θέσεις προορίζονται
για τον Τομέα Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας και η μία για τον Τομέα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής
Υποστήριξης. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(ii): €29.684,
30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα,
σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
Α. Ειδικά καθήκοντα:
(1) Σε περίπτωση τοποθέτησης στον Τομέα Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας:
(α) Βοηθά ή/και αναλαμβάνει ως υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του
τομέα και συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του.
(β) Αναπτύσσει και υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS), Ποιότητας και
Προστασίας.
(γ) Αναπτύσσει σχέδια προστασίας και διασφαλίζει τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τις πληροφορίες των
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή ή αλλοίωση.
(δ) Αναπτύσσει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
(ε) Συνεργάζεται στην αξιολόγηση κινδύνων και στην ετοιμασία μελετών επικινδυνότητας σχετικών με την
παροχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και συντονίζει την υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
(στ) Συνεργάζεται στην εκτέλεση επισκοπήσεων του Συστήματος Ασφάλειας ή/και Ποιότητας ή/και Προστασίας
των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και καταρτίζει σχετικές αναφορές και συστάσεις.
(ζ) Καταρτίζει μελέτες σχετικά με τους δείκτες ασφαλείας ή/και ποιότητας των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
(2) Σε περίπτωση τοποθέτησης στον Τομέα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
(α) Βοηθά ή/και αναλαμβάνει ως υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του
τομέα και συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του.
(β) Καταρτίζει το Επιχειρηματικό Σχέδιο των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και μεριμνά για την υλοποίησή του.
(γ) Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες Αεροναυτιλίας σε νομικά ή/και οικονομικά ή/και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού ή/και θέματα εξωτερικών σχέσεων.
(δ) Μεριμνά για την ετοιμασία του οικονομικού σχεδιασμού, καθώς και τον καθορισμό και παρακολούθηση
των οικονομικών δεικτών των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
(ε) Μεριμνά για τον καταρτισμό της ετήσιας έκθεσης των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
(στ) Καταρτίζει μελέτες σχετικά με τους δείκτες αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
(ζ) Μεριμνά για τη διαχείριση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας.
Β. Γενικά καθήκοντα:
(α) Μελετά τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και τις Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορούν τις Υπηρεσίες Αεροναυτιλίας και υποβάλλει εισηγήσεις και βοηθά στην ετοιμασία προσχεδίων
κανονισμών για θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Τομέα.
(β) Μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
(γ) Ετοιμάζει μελέτες και σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών.
(δ) Συνεργάζεται με την Εθνική Εποπτική Αρχή (NSA) σε θέματα του Τομέα.
2
(ε) Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους τομείς των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας σε θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του ή/και των εξειδικευμένων γνώσεών του.
(στ) Συμμετέχει στην ετοιμασία εσωτερικών Διαδικασιών, Οδηγιών και Μελετών για θέματα της αρμοδιότητας
του τομέα.
(ζ) Εποπτεύει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) ΕΙΔΙΚΑ (για καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις):
(α) Για τον Τομέα Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών:
Διαχείριση Ασφάλειας, Μηχανική Επιστήμη, Πληροφορική.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
Πτυχίο/Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας
και
(ii) Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας ή/και διαχείρισης
ασφάλειας ή/και διαχείρισης συστημάτων προστασίας
ή
πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στον τομέα πολιτικής αεροπορίας, από την οποία τριετής
τουλάχιστον πείρα σε θέματα διαχείρισης ποιότητας ή/και διαχείρισης ασφάλειας ή/και διαχείρισης
συστημάτων προστασίας.
(β) Για τον Τομέα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών:
Διοίκηση, Οικονομικά, Νομικά.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
και
(ii) Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε νομικά ή/και οικονομικά θέματα ή/και θέματα διοίκησης
ανθρωπίνου δυναμικού.
(2) ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις):
(α) Πολύ καλή γνώση διαδικασιών και συστημάτων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, της σχετικής Κοινοτικής
νομοθεσίας και Εθνικής νομοθεσίας περί Πολιτικής Αεροπορίας, των Προτύπων και Συστάσεων του
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και των Απαιτήσεων Ασφάλειας του Eurocontrol.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας-
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
3
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και
ευθυκρισία.
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημείωση:
1. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ.
3) του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί
να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .
 ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στην
ηλεκτρονική αίτηση.
6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν
είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και
η κατάσταση της αναπηρίας του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.021.009.038.001)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου