ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Monday, 25 June 2018

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αίτηση 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση μιας κενής θέσης Προϊστάμενου Κλάδου Πληροφορικής για απασχόληση στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α13(ΙΙ): €39.006,72 – 40.546,75 – 42.086,78 – 43.626,81 – 45.166,84 – 46.706,88 – 48.246,91 – 49.786,94 – 51.326,97. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί των Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και Ευθύνες: (α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Κλάδου Πληροφορικής της Αρχής, καθώς και για τη λήψη ή/και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων/αποφάσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Κλάδου. (β) Προγραμματίζει, συντονίζει και διευθύνει τις εργασίες του Κλάδου Πληροφορικής. (γ) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του και βοηθεί στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για την εισαγωγή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής στην Αρχή. (δ) Ετοιμάζει μελέτες και σχέδια για την επέκταση της μηχανογράφησης και για την αναθεώρηση/βελτίωση των προτύπων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στην Αρχή για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. (ε) Μεριμνά τόσο για την ενημέρωσή του όσο και του προσωπικού του για τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας αναφορικά με μηχανογραφικό εξοπλισμό, προγράμματα, μεθοδολογίες/πρότυπα κ.λ.π.. (στ) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει προσωπικό. (ζ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. (η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα Προσόντα: (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Engineering, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος “Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.). (β) Εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ως Μηχανικός της Πληροφορικής στον Κλάδο Ηλεκτρονικής Μηχανικής που περιλαμβάνει και τη Μηχανική της Πληροφορικής και κατέχει ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος στον πιο πάνω Κλάδο. (γ) Οκταετής τουλάχιστο πείρα στον τομέα της πληροφορικής, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. (δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (ε) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. (στ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους σε συναφή κλάδο της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής ή/και της Ηλεκτρονικής Μηχανικής ή/και της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αποτελεί πλεονέκτημα. 2 Ο κάτοχος της θέσης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο θα εργάζεται πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα των εναλλασσόμενων φυλακών σε ημέρες και ώρες εργασίας που θα καθορίζει η Αρχή. Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους – (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων. 5. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5 ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου, 2018. 6. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.