30 θεσεις εργασιας ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

15 Ιουλ 2018

30 θεσεις εργασιας ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 

της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) εργοδοτουμένων 

ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με 

μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών 

Υπηρεσιών (Κλ. Α8) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας 

«Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» για την περίοδο 2018-2020, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, 

Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020. 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό 

των θεμάτων αυτών:

 Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία.

 (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή 

ισότιμο προσόν ως ακολούθως:

i. Για τις δεκατρείς (13) θέσεις οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην 

Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια.

ii. Για τις τέσσερις (4) θέσεις οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην 

Κοινωνιολογία.

iii. Για τις δεκατρείς (13) θέσεις οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην 

Ψυχολογία.

2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ

1. Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή 

ισότιμου προσόντος που είναι σχετικό με τα θέματα που 

καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)). 

Άριστα: 2

Λίαν Καλώς: 1

2. Διδακτορικός τίτλος (Phd) που είναι σχετικός με τα 

θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα 

(παρ. 1(1)).

3

3. Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου master που είναι 

σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα 

απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

Σημ.: Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως 

υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, ως 

η σημείωση της παρ. 1(1), θα μοριοδοτείται ως να έχει 

πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

2

4. Postgraduate Diploma που είναι σχετικό με τα θέματα 

που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 

1(1)).

1

5. Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που 

καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και 

(ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής 

θέσης, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών*.

0,50 μόρια για κάθε 6 

συμπληρωμένους μήνες με 

ανώτατο όριο τα δυο χρόνια 

* Το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

3. Σημειώσεις:

3.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω 

κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα 

πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

A. Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής 

δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία

2(1)-(4) πιο πάνω.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα 

κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού 

τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου κ.ο.κ.

B. Βαθμολογία Απολυτηρίου δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας ο 

αιτητής με την υψηλότερη τελική 

βαθμολογία.

Γ. Ημερομηνία γέννησης. Προτεραιότητα στο μεγαλύτερο σε 

ηλικία αιτητή.

3.2 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση 

τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy).

3.3 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που 

σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και (ιδ) του 

Σχεδίου Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η πείρα που 

αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, 

δεν προσμετρείται. 

3.4 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα 

βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που 

εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

3.5 Οι αιτητές που κατέχουν προσόντα στην Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, σύμφωνα με την 

παράγραφο (1) των απαιτούμενων προσόντων, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών 

Λειτουργών Νόμο του 2000 (Ν. 173(Ι)/2000).

4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που καθορίζονται στα σημεία 

(α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

5. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας. 

6. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα 

με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον 

καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

7. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμου του 2017 

[Ν. 51(ΙΙ)/2017] και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως: 

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 

Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή μέσω

της ιστοσελίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws) ή από τα κατά τόπους Επαρ-

χιακά Γραφεία Ευημερίας και Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ή από τα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία.

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη 

Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό 

φάκελο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία (Λεωφ. Προδρόμου 63, 2063 – Στρόβολος), 

με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη 

επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 1468 Λευκωσία. 

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου 

Χρόνου στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 27η Ιουλίου 2018, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία 

αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η 27η

 Ιουλίου 2018 (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου). 

9. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία 

κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο 

αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα 

αναλυτικά καθήκοντα της θέσης. 

10. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22406789/ 757/ 607/ 606 

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.mlsi.gov.cy

12. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για 

άλλους δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται 

πριν την πάροδο των 24 μηνών. Η σύμβαση απασχόλησης σε καμία περίπτωση δύναται να επεκταθεί πέραν των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου