Υπουργείο Παιδείας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Υπουργείο Παιδείας

Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για Διδασκαλία 

προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Έργο 

«Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020 (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΚΤ12/18) 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για 

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης 

και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στο Έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», που αφορά 

στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

 Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με 

βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Η 

Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία, αφορά το σχολικό έτος 2018-19, με 

δικαίωμα ανανέωσης και για το έτος 2019-2020. 

Η Προκήρυξη αφορά σε θέματα διδασκαλία (Ξένες Γλώσσες / Ρωσικά, Ξένες Γλώσσες / 

Βουλγάρικα και Ξένες Γλώσσες / Αραβικά), από τα υφιστάμενα προγράμματα διδασκαλίας και 

χαρακτηρίζονται ως Συμπλήρωμα του Υφιστάμενου Μητρώου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε κλειστό φάκελο, 

συνοδευόμενη από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που απαιτούνται 

για επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης, στο ειδικό κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής 

που βρίσκεται στο Ισόγειο του ΚΤΗΡΙΟΥ Β των Κεντρικών Γραφείων του ΥΠΠ, στη διεύθυνση Γωνία 

Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 

27/07/2018, και ώρα 14:00. 

Οι οδηγίες για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία 

που αφορούν στον διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, τα οποία έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp7746 . 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική 

Συντονιστική Ομάδα ΔΡΑ.Σ.Ε., του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω τηλεφώνου, στον 

αριθμό 22800780, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση drase@schools.ac.cy, μέχρι την 19η Ιουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου