ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝΓίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Φυλακών, Φυλακές. (Η θέση είναι 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 

61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 βάσει του Ν.56(Ι)/2018. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές 

αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που 

εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 

προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά το Διευθυντή στην οργάνωση και διοίκηση των Φυλακών, την πειθαρχία και εκπαίδευση του 

προσωπικού, την ευημερία, απασχόληση, πειθαρχία, αναμόρφωση και εκπαίδευση των καταδίκων, καθώς και 

την εφαρμογή της σχετικής περί Φυλακών νομοθεσίας.

(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των 

θεμάτων αυτών:

Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές 

Επιστήμες, Εγκληματολογία, Κοινωνική Εργασία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα Κοινωνικών Επιστημών.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Οκταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση ή/και άσκηση της δικηγορίας.

(3) Πολύ καλή γνώση της περί Φυλακών Νομοθεσίας, καθώς και της Ποινικής Νομοθεσίας και Διαδικασίας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υγιής προσωπικότητα, ωριμότητα, συναισθηματική σταθερότητα, διοικητική και 

οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα στη διατήρηση της πειθαρχίας.

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας-

Σημειώσεις: 

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 

γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 

αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 

Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική 

κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας.

(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Κοινωνιολογία ή 

Ψυχολογία ή Εγκληματολογία ή Κοινωνική Εργασία ή/και τριετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα μεταχείρισης 

παρανομούντων ή/και πρόληψης ή/και καταπολέμησης του εγκλήματος, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις 

εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 

2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας 

εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε 

διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 

για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 

αργότερα από την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου